Sun Home
Analiza comparativă a structurii şi activităţii funcţionale a aparatului fotosintetic la plantele de triticale

Autori:

MERENIUC LILIA

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu comparativ a mezostructurii şi activităţii funcţionale (fotosinteza adevărată, respiraţia, fotorespiraţia aparentă, eficienţa energetică a fotosintezei) a aparatului fotosintetic a frunzei-flag şi spic la genotipuri de triticale cu diferită productivitate. Se demostrează că, indiferent de genotip (hibrid, soi, forme parentale), indicii mezostructurii a aparatului fotosintetic a frunzei-fl ag şi lemei au crescut, în conformitate cu nivelul de creştere a productivităţii plantelor. Caracteristicile cantitative la unii dintre indicii mezostructurii se dublează comparativ cu frunza-fl ag. Spre deosebire de genotipurile hibride formele parentale se caracterizează printr-un nivel mai majorat a schimbului de CO2 şi a eficienţei energetice a fotosintezei, pe când rata fotosintezei spicului la genotipurile studiate este mai redusă, iar rata intensităţii respiraţiei este mai majorată decât la frunza-fl ag . S-a evidenţiat o corelaţie negativă între acumularea substanţei uscate de către plante şi productivitatea semincieră a plantelor de triticale .The paper presents the results of a comparative study on the mesostructure and functional activity (net photosynthesis, photorespiration, energy effi ciency of photosynthesis) of the photosynthetic system of the flag leaf and ear in Triticale genotypes differing in the productivity. The mesostructure parameters of the flag leaf and lemma photosynthetic system have been shown to enhance with the level increase of the plants productivity regardless of the genotype(hybrid, variety, parental forms). In this context, the quantitative characteristics of some mesostructure indices are double in comparison with the flag leaf. Unlike hybrid genotypes, the parental forms are characterized by an increased level of CO2 exchange and energy efficiency of photosynthesis, while the ear photosynthesis rate in the genotypes studied is lower than that of the flag leaf, and the respiration rate is higher than that of the flag leaf. An inverse relation between dry matter accumulation by plants and the correlative seed productivity of Triticale plants was revealed.В работе представлены результаты сравнительного изучения мезоструктуры и функциональной активности (истинный фотосинтез, дыхание, фотодыхание, энергетическая эффективность фотосинтеза) фотосинтетического аппарата флагового листа и колоса у различных по продуктивности генотипов тритикале. Показано, что независимо от генотипа (гибрид, сорт, родительские формы) параметры мезоструктуры фотосинтетического аппарата флагового листа и колосковой чешуи увеличивается в соответствии с уровнем повышения продуктивности растений. На этом фоне количественные характеристики некоторых параметров мезотруктуры дублируются по сравнению с флаговым листом. В отличие от гибридных генотипов родительские формы характеризуются более высоким уровнем СО2 – обмена и энергетической эффективностью фотосинтеза, тогда как интенсивность фотосинтеза колоса, у изученных генотипов меньше чем у флагового листа, а интенсивность дыхания наоборот у колоса выше чем у флагового листа. Выявлена обратная зависимость между накоплением сухого вещества растением и семенной продуктивностью растений тритикале.

Cuvinte-cheie:

Triticale, fotosinteza adevărată, respiraţia, fotorespiraţia, eficienţa energetică a fotosintezei

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (322)

Anul:

2014

Descarcă

Download PDF (0.13 MB)

Ediţia curentă

journal