Sun Home
Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15

Autori:

CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, CLAPCO STELIANA, LABLIUC SVETLANA, BOLOGA OLGA, ŞAFRANSCHI VALENTIN, BULHAC ION, COROBCEANU EDUARD

Rezumat:

Синтезированы пять новых координационных соединений kобальта(III) с общей формулой [Co(N3)(DH)2L], cодержащих в качестве L – циангуанидин (1) или производные сульфаниламида (2-5), состав и структура которых определены методом элементного анализа и ИК-спектроскопией. Исследовано влияние полученных координационных соединений на биосинтез протеаз микромицетом Trichoderma koningii. Практический интерес представляет комплекс 1, который повышает активность кислых протеаз на 41,66%, при этом активность нейтральных протеаз сохраняется на уровне контроля.Au fost sintetizaţi cinci compuşi coordinativi noi ai cobaltului (III) cu formula generală [Co (N3) (DH)2L], conţinând în calitate de ligand L – cianguanidină (1) sau derivatele sulfanilamidei (2-5), compoziţia şi structura cărora a fost determinată cu ajutorul metodelor analizei elementale şi spectroscopiei în IR. S-a studiat influenţa compuşilor obţinuţi asupra biosintezei proteazelor exocelulare la micromiceta producător Trichoderma koningii. S-a stabilit sporirea biosintezei proteazelor acide a producătorului sub infl uenţa compusului coordinativ (1) cu 41,66% faţă de martor cu păstrarea nivelului de biosinteză a proteazelor neutre.Five new coordination cobalt (III) compounds with a general formula of [Co (N3) (DH)2L] that contain cyanoguanidine (1) or derivatives of sulfanilamide (2-5) as ligands (L) have been synthesized. The coordination complex composition and structure have been established by elemental analysis and IR spectroscopy. The effect of the coordination compounds on the biosynthesis of proteases using the micromycete Trichoderma koningii has been studied. The coordination compound 1 enhances acid protease activity by 41.66% and can be used as a regulator of fungal synthesis.

Cuvinte-cheie:

микромицеты, металлокомплексы, протеазы

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.17 MB)

Ediţia curentă

journal