Sun Home
Санокреатология – альтернатива существующим концепциям формирования и поддержания психического здоровья (Лекция на пленарном заседании IX-го Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии»)

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA

Rezumat:

Actualmente crearea şi menţinerea sănătăţii psihice, cât şi a celei somatice, are loc spontan, precum cu sute de ani în urmă. Astfel de discipline ca sanologia şi valeologia, create în acest scop şi propagate în timpul de faţă, au început să soluţioneze, în esenţă, aceleaşi probleme precum şi alte discipline medicale – profilaxia, tratamentul, menţinerea şi fortificarea sănătăţii de pe aceleaşi poziţii ştiinţifice. Deoarece aceste discipline promiţătoare nu au asigurat rezultatele scontate de asanare a societăţii: regulat continuă să apară epidemii de gripă şi alte boli virotice, creşte cota maladiilor cronice, inclusiv a celor psihice, în structura generală a morbidităţii, se atestă degradarea biologică prematură a societăţii. Totodată, conform datelor OMS către anul 2020 depresia va ocupa primul loc printre maladii. Toate acestea au loc contrar sporirii investiţiilor în medicină şi farmaceutică. Acuitatea problemei sănătăţii este condiţionată şi de faptul, că până în prezent ştiinţa nu s-a determinat vizavi de însăşi definiţia a fenomenului de „sănătate”, iar medicina contemporană continuă să menţină direcţia nozologică. Totodată, în societatea contemporană nu funcţionează legea selecţiei naturale, care este forţa motrice a evoluţiei. Concomitent este cert faptul, că pentru preîntâmpinarea degradării premature a societăţii şi asigurarea existenţei ei în continuare, formarea sănătăţii psihice trebuie să se desfăşoare nu spontan, cum are loc în prezent, ci dirijat, ţinând cont de condiţiile activităţii vitale ale organismului şi vectorul progresului ştiinţific. Toate acestea au determinat crearea sanocreatologiei, al cărei sarcină principală este elaborarea bazelor ştiinţifi ce şi practice ale creării şi menţinerii dirijate a sănătăţii şi preîntâmpinarea degradării premature a organismului omului, obiectiv, care esenţial se deosebeşte de cele ale sanologiei, valeologiei şi psihologiei, ceea ce şi a condiţionat alternativa sanocreatologiei vizavi de aceste ştiinţe. Investigaţiile ştiinţifice de pe poziţiile sanocreatologiei au permis de a formula conceptul sănătăţii psihice, de a determina componentele ei, sistemele fi ziologice şi funcţionale de bază, prin care se realizează ele, fenomenologia, factorii sanogeni şi morbidigeni etc., în baza cărora au fost evidenţiate căile formării şi menţinerii dirijate a sănătăţii psihice în corespundere cu mediul de viaţă, valorile culturale şi sociale şi cu alte necesităţi ale timpului.At present, the formation and maintenance of both psychic and somatic health occurs spontaneously like hundreds of years ago. Created with this aim and recently promoted, such disciplines as sanology and valeology, in essence, have proved to be trying to solve the same tasks as the other medical disciplines - prophylaxis, treatment, preservation and strengthening of health from the same scientific positions. That is why these promising disciplines have not ensured the expected results in the health improvement of human society: the epidemics of influenza and other viral diseases continue to regularly take place; the percentage of chronic diseases, including psychic ones is on the increase in the general pattern of the population’s morbidity; the society’s precocious general biological degradation is being observed. Additionally, depression will have been at the very top among the diseases by 2020 according to the WHO’s data. All these are occurring at the background of constant growth of investment in medicine and pharmacy. The acuteness of the health problem is also determined by the facts that, up to date, the science has not decided even on the definition of the “health” phenomenon and that modern medicine continues to preserve its nosological orientation. Moreover, the law of natural selection, which is the driving force of evolution, does not function in modern society. Meantime, it has become evident that in order to prevent the precocious degradation of the society and to ensure its further existence, the formation of psychic health must occur not spontaneously, as it takes place now, but purposefully, with regard to the organism’s activity conditions and the vector of the scientific progress development. All the above-mentioned have predetermined the creation of sanocreatology, the principal task of which is elaboration of scientific bases and practices of a purposeful formation and maintenance of health and prevention of human organism’s precocious degradation. This task appreciably differs from those of sanology, valeology and psychology, which proves that sanocreatology is an alternative to these sciences. The scientific investigation from the position of sanocreatology has enabled the formulation of the psychic health conception, determination of its components, the main physiological and functional systems through which it is realized, its phenomenology, sanogenic and pathogenic factors etc. The ways of a purposeful formation and maintenance of psychic health have been determined on this basis in accordance with the environment, cultural, and social values and other challenges of the time.В настоящее время формирование и поддержание психического здоровья, как и соматического, происходит стихийно, как и сотни лет назад. Пропагандируемые в последнее время, созданные в этих целях, такие дисциплины, как санология и валеология, по существу, стали решать те же задачи, что и другие медицинские дисциплины – профилактика, лечение, сохранение и укрепление здоровья с тех же научных позиций. Этим объясняется, что и эти многообещающие дисциплины не обеспечили ожидаемых результатов в оздоровлении общества: регулярно продолжают возникать эпидемии гриппа и других вирусных заболеваний, увеличивается доля хронических болезней, в том числе психических, в общей структуре заболеваемости населения, наблюдается преждевременная общебиологическая деградация общества. Более того, по данным ВОЗ к 2020-му году депрессия займет первое место среди заболеваний. И все это при постоянном увеличении инвестиций в медицину и фармацию. Острота проблемы здоровья обусловлена и тем, что по cегодняшней день наука не определилась даже относительно дефиниции самого феномена «здоровье», а современная медицина продолжает сохранять нозологическую направленность. При этом, в современном обществе не функционирует закон об естественном отборе, являющийся движущей силой эволюции. Одновременно стало очевидным, что для предупреждения преждевременной деградации общества и обеспечения дальнейшего его cуществования, формирование психического здоровья должно происходить не стихийно, как сейчас, а целенаправленно с учетом условий жизнедеятельности организма и вектора развития научного прогресса. Все это предопределило создание санокреатологии, основной задачей которой является разработка научных основ и практики целенаправленного формирования и поддержания здоровья и предупреждения преждевременной деградации организма человека, задача, которая существенно отличается от таковых в санологии, валеологии и психологии, чем обусловлена альтернативность санокреатологии этим наукам. Научные исследования с позиции санокреатологии позволили сформулировать концепцию психического здоровья, определить составляющие его компоненты, основные физиологические и функциональные системы, через которые оно реализуется, феноменологию, саногенные и болезнетворные факторы и др., на базе которых определены пути целенаправленного формирования и поддержания психического здоровья в соответствии со средой обитания, культурными, социальными ценностями и другими требованиями времени.

Cuvinte-cheie:

здоровье, психическое здоровье, санокреатология, санология, валеология

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.25 MB)

Ediţia curentă

journal