Sun Home
Результаты изучения коллекции культурного томата в Молдове

Autori:

MIHNEA NADEJDA, GANEA ANATOLIE

Rezumat:

În rezultatul expediţiilor în diferite zone geografice au fost colectate şi creată o colecţie a tomatelor de cultură, ce include peste 800 de mostre, reprezentate de forme locale unicale, material de ameliorare, soiuri din diferite zone eco-geografi ce ale lumii. În urma evaluării genofondului tomatelor de cultură au fost obţinute colecţii de caractere: forme fără articulaţie geniculată (genele j şi j-2), forme cu port erect (d, sd), genotipuri cu gena u, genotipuri cu productivitate sporită, precocitate şi rezistente la factorii abiotici (temperaturi scăzute şi înalte). S-au evidenţiat soiurile Kolokolcik, Н-102, Evrica, Kolobok, ştamboâi 153 şi ştamboâi crupnoplodnâi,care îmbină precocitate şi productivitate înaltă, prezintă interes ca material iniţial în amelioare.The Center for Plant Genetic Resources of the Institute of Genetics and Plant Physiology of the Academy of Sciences of Moldova holds a collection of crop tomato composed of more than 800 accessions represented by unique expedition collections, local cultivars, breeding material, and cultivars from various ecological and geographical areas of the world. This collection was studied with regard to the morphological and biological traits, agronomic traits, resistance to abiotic factors (high and low temperatures). Trait collections have been produced that include accessions with no-kneed pedicle (genes j and j-2), stock types (d, sd), genotypes with the u gene etc.Cоздана коллекция культурного томата, насчитывающая более 800 образцов, представленных уникальными экспедиционными сборами, местными сортами, селекционным материалом, сортами из различных эколого-географических зон мира. В результате изучения генофонда культурного томата созданы признаковые коллекции: с бесколенчатым сочленением плодоножки (гены j и j-2), штамбовых форм (d, sd), с отсутствием зеленого пятна у основания плода (u). Выделены источники повышенной продуктивности, скороспелости, устойчивости к абиотическим факторам (повышенные и пониженные температуры). Сортообразцы томата Колокольчик, Н-102, Эврика, Колобок, Штамбовый 153 и Штамбовый крупноплодный, сочетающие скороспелость и высокую урожайность, представляют интерес как исходный материал для селекции.

Cuvinte-cheie:

tomate, caractere morfo-biologice, agronomice, colecţii de caractere, rezistenţă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.33 MB)

Ediţia curentă

journal