Sun Home
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики вменяемости и поведения во время совершения aнтисоциальных деяний. II. Концепция и тесты диагностики психического здоровья обвиняемого в антисоциальных

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GUCEAC ION, ŞTIRBU EUGENIU, VRABIE VALERIA, BEŞETEA TATIANA, GHEORGHIU ZINAIDA, TELEVCA VALENTINA, CAZANESCU VALENTINA, STOIAN-TENU INGA

Rezumat:

Tendinţa de sporire în ultimul timp a dereglărilor psihice, însoţite de creşterea actelor antisociale, a condiţionat atenţia majoră a savanţilor asupra problemei sănătăţii psihice, în special, asupra elaborării metodelor de diagnosticare a ei. Datorită lipsei unei clasificări internaţionale a nivelului de sănătate şi a imperfecţiei testelor de diagnosticare a ei, actualmente este complicat de realizat investigaţii profunde şi de satisfăcut cerinţele practicii în determinarea stării sănătăţii psihice. Despre aceasta mărturiseşte chiar şi cazul cu teroristul norvegian A.Breivik, acţiunile criminale ale căruia, expertiza medico-criminală pentru început a recunoscut-o ca inconştientă, iresponsabilă, iar în consecinţă – ca conştientă, ce a servit ca bază de a fi judecat. Acuitatea problemei şi gradul de importanţă de perfecţionare a concepţiei şi metodelor de testare a sănătăţii psihice a sporit odată cu dezvoltarea sanocreatologiei. Cele menţionate au determinat necesitatea, de pe poziţiile sanocreatologiei, de completat metodele şi testele existente de determinare a sănătăţii psihice la devianţi. La desăvârşirea concepţiei şi testelor de diagnosticare a sănătăţii psihice am reieşit din faptul, că aceasta prezintă o reacţie policomponentă, ce refl ectă activitatea sistemului nervos superior, determinată nu numai genetic, dar şi de factorii modifi catori ai mediului extern, prin ce şi se determină fenomenologia sa individuală. Conceptul de testare a ei se bazează pe expresarea relativ neidentică a reacţiilor psihice în condiţii operative şi de repaus, ceea ce a condiţionat necesitatea examinării suspectului, indiferent de obiectul cererii diagnosticului, în cazul ambelor condiţii. Printre testele suplimentare, ce permit mai adecvat de evaluat starea psihică a devianţilor, în timpul săvârşirii actelor antisociale, vom menţiona următoarele: de explicat dacă adecvat ei evaluează necesităţile, intenţiile, motivaţiile comportamentul său şi luarea de decizii, obiectiv determină consecinţele acţiunilor sale pentru sine, societate şi natură; de determinat ierarhia motivaţiei acţiunilor de fiece zi şi a motivaţiei cu caracter antisocial; de clarificat dacă cu intenţii anterioare atabilite s-a realizat explorarea căilor de realizare a intenţiilor sale; de evidenţiat motivul nemijlocit al stării de afect, a iniţiatorului de realizare a actului antisocial, obiectivitatea autoidentifi cării şi autoevaluării Eului propriu şi Străin. Unele din aceste criterii pot fi utilizate şi în alte necesităţi ale practicii. The recent growing tendency of psychic disorders accompanied by the increase of antisocial acts caused scientists’ special interest in the problem of psychic health, in particular, in elaboration of its diagnostic methods. The point is that presently, it’s quite difficult to conduct a profound investigation and face the practical requirements of psychic health assessment because of the lack of an international classification of health levels and the imperfection of discernment tests. As example, the case of the Norwegian terrorist Anders Behring Breivik is indicative of that. His criminal acts were originally interpreted by the forensic medical experts as unconscious, irresponsible, whereas, afterwards, conscious paving thereby the way for him to be charged. The problem acuteness and the degree of the importance of psychic health testing conception and method improvement increased with the development of sanocreatology. The above-mentioned caused the necessity to supplement, from the position of sanocreatology, the existing methods and tests of deviants’ psychic health evaluation. In the process of the improvement of the conception and diagnostic tests of psychic health, we have proceeded from the thesis that it is a multi-component reaction reflecting the activity of the central nervous system determined not only genetically but also by the fluctuating environment factors that premises its individual phenomenology. The conception of its testing is based on the relative non-identity of psychic reaction expression in the operative conditions and at rest that has caused the necessity to investigate the crime suspect regardless of the subject of the diagnostic requirement, at the both circumstances. Concerning the supplementary tests that allow a more adequate assessment of the deviants’ psychic state when committing an antisocial act, the following should be mentioned: to clarify whether the deviant adequately appraises his/her own needs, intentions, motivation of the behavior and decision making, whether the deviant objectively determines the consequences of his/her own actions for him/herself, society and nature; to establish the hierarchy of the motivation of his/her daily actions and the motivation of antisocial character; to elucidate whether the search of the ways of his/her intention implementation has been carried out deliberately; to reveal the immediate motive of the affective state that has initiated the realization of the antisocial act, the objectivity of self-identification and self-appraisal of his/her own personality and somebody else’s. Some of these criteria can also be used for other practical demands.Тенденция увеличения в последнее время психических расстройств, сопровождаемая ростом антисоциальных актов, обусловила повышение внимания ученых к проблеме психического здоровья, в частности, к разработке методов его диагностики. Дело в том, что из-за отсутствия международной классификации уровней здоровья и несовершенства тестов его диагностики, в настоящее время весьма затруднено проведение углубленных исследований и удовлетворение запросов практики в определении состояния психического здоровья. Об этом свидетельствует хотя бы случай с норвежским террористом А.Брейвиком, криминальные действия которого медико-судебная экспертиза первоначально признала бессознательными, безответственными, а впоследствии – сознательными, что послужило основанием привлечь его к суду. Острота проблемы и степень важности совершенствования концепции и методов тестирования психического здоровья возросла с развитием санокреатологии. Указанное и предопределило необходимость, с позиции санокреатологии, дополнить существующие методы и тесты определения психического здоровья у девиантов. При совершенствовании концепции и тестов диагностики психического здоровья мы исходили из того, что оно представляет собой поликомпонентную реакцию, отражающую активность высшей нервной системы, детерминированную не только генетически, но и флуктуирующими факторами внешней среды, чем и предопределяется его индивидуальная феноменология. Концепция его тестирования базируется на относительной неидентичности экпрессирования психических реакций в оперативных условиях и покое, что обусловило необходимость обследования подозреваемого, независимо от предмета запроса диагностики, при обоих обстоятельствах. Среди дополнительных тестов, позволяющих более адекватно оценить психическое состояние девиантов во время осуществления антисоциального акта, отметим следующие: выяснить адекватно ли они оценивают свои потребности, намерения, мотивацию своего поведения и принятие решения, объективно ли определяют последствия своих действий для себя, общества и природы; установить иерархию мотивации его повседневных действий и мотивации антисоциального характера; выяснить преднамеренно ли велся поиск путей реализации своих намерений; выявить непосредственный мотив аффективного состояния, инициировавшего осуществление антисоциального акта, объективность аутоидентификации и самооценки своего Я и Чужого. Некоторые из этих критериев могут быть использованы и при других запросах практики.

Cuvinte-cheie:

sănătate psihică, proces psihofi ziologiece, nivel de sănătate psihică, reacţie policomponentă, fenomenologia sănătăţii psihice

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.27 MB)

Ediţia curentă

journal