Sun Home
Potenţialul invaziv al speciilor de peşti şi factorii determinanţi ai ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice din Republica Moldova

Autori:

BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, FULGA NINA, DUMBRĂVEANU DORIN, RUSU VADIM, SILITRARI ANDREI

Rezumat:

În lucrarea de faţă sunt prezentate rezulatele cu privire la evaluarea potenţialului invaziv a 22 specii alogene şi interveniente de peşti din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova prin utilizarea protocolului FISK (Fish Invasiveness Screening Kit). De asemenea sunt evidenţiaţi factorii de mediu provocatori a gradului diferit a intensităţii fenomenului bioinvaziei în funcţie de specie şi a zonei de cercetare (la interferenţa Dunării-Nistrului-Prutului).The paper reports the results on the assessment of potential invasiveness of 22 alien and interventionist fish species in the Republic of Moldova using the Fish Invasiveness Screening Kit (FISK). The habitat factors have also been identified, that provoke bioinvasive phenomenon intensity at different levels depending on the species and research area (the Danube-Nister-Prut interfluvial area).В статье приведены результаты оценки потенциальной инвазивности 22 чужеродных и интервентных видов рыб Республики Молдовы с использованием протокола FISK (Fish Invasiveness Screening Kit). Также, были выделены факторы среды, обуславливающие разную интенсивности феномена биоинвазии в зависимости от вида и от зоны исследований (междуречье Дунай-Днестр-Прут).

Cuvinte-cheie:

specii alogene, peşti, invazie, risc.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.38 MB)

Ediţia curentă

journal