Sun Home
Influenţa stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole

Autori:

POPOVICI ANA, NEGRU PETRU, ŞIŞCANU GHEORGHE

Rezumat:

Stresul hidric are o infl uenţă pronunţată asupra metabolismului compuşilor fosforici în ţesuturile frunzelor, inducând reducerea conţinutului acestora, în deosebi al glucidelor eterice în timpul fenofazei de înfl orire, al fosfolipidelor, glucidelor eterice şi acizilor nucleici în timpul fenofazei de creştere a boabelor, al tuturor compuşilor organici în timpul fenofazei de maturare a strugurilor şi majorarea pronunţată acelui anorganic. La plantele care au suportat stres hidric în timpul vegetaţiei se observă majorarea conţinutului de compuşi fosforici în liberul corzilor de rod în perioada de iernare. Stresul hipotermic a indus majorarea conţinutului de fosfor anorganic, macroergic, al fosfolipidelor, glucidelor eterice, acizilor nucleici, reducerea celui acido-solubil şi nucleotidelor la plantele soiului Traminer cu rezistenţă mai mică la secetă şi ger. Schimbări analogice, dar cu valori mai reduse s-au produs şi la plantele soiului Pinot noir cu rezistenţă mai înaltă la ger.Water stress has been found to strongly infl uence the phosphorus compound metabolism in leaf tissues, which is exhibited through reduction of their content, especially, that of etheric glucides during the fl owering stage, phospholipids, etheric glucides, and nucleic acids during the berry growth stage, all the organic phosphorus compounds at the stage of berry ripening, and a sharp increase in the inorganic fraction. An increase in phosphorus compound content in fruit shooter phloem is observed in winter time in the plants exposed to water stress during the vegetation period. Hypothermic stress induces increase in the content of inorganic and macroergic phosphorus, phospholipids, etheric glucides, nucleic acids and reduction in nucleotides and the acid-soluble fraction in Traminer cultivar plants with lower resistance to drought and frost. Similar changes, but with lower values occurred in Pinot Noir cultivar plants that are more resistant to frost.Установлено, что водный стресс оказывает существенное влияние на метаболизм фосфорных соединений виноградных растений, которое проявляется в снижение их содержания, в особенности – эфиросахаров во время цветения, фосфолипидов, эфиросахаров и нуклеотиновых кислот в фазе роста ягод, всех органических фосфорных соединений в фазе вызревания ягод и резкого возрастания концентрации неорганической фракции. У растений которые были подвергнуты водному стрессу в течение вегетации наблюдается повышение содержания фосфорных соединений в лубе плодовых стрелок в зимнее время. Хипотермический стресс индуцировал увеличение содержания неорганического и макроэргического фосфора, фосфолипидов, эфиросахаров, нуклеиновых кислот и снижение концентрации нуклеотидов и кислоторастворимой фракции у растений сорта Траминер с более низкой устойчивости к засухе и морозу. Аналогичные изменения, но с меньшими значениями произошли и у сорта Пино черный с более высокой устойчивостью.

Cuvinte-cheie:

plante viticole, compuşi fosforici, stresul hidric, stres hipotermic, repercutări.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.09 MB)

Ediţia curentă

journal