Sun Home
Функциональное состояние тригеминальной системы, жевательная функция и когнитивная деятельность у людей с частичной адентией

Autori:

LACUSTA VICTOR, SAVOCIKIN RITA

Rezumat:

În articol sunt sistematizate datele contemporane din literatură ce exprimă schimbările stării funcţionale ale sistemului somatosensor trigeminal şi funcţiei de masticaţie la persoanele cu adenţie parţială. Se discută interacţiunea actului de masticaţie cu starea funcţională a diverselor sisteme ale creierului în procesul de realizare a activităţii cognitive (memoria, atenţia) şi activităţii psihoemoţionale (anxietatea, depresia). Autorii înaintează ipoteza, conform căreia gradul de expresivitate a dereglărilor cognitive la persoanele cu adenţie parţială depinde de numărul de dinţi care lipsesc şi efi cacitatea masticaţiei, care sunt în interconexiune cu dereglările stării funcţionale ale sistemului somatosensor trigeminal şi cu interrelaţiile cu alte siteme ale creierului.The present work systematizes the current literature data concerning the functional condition changes in the somatosensory trigeminal system and mastication function in partially edentulous patients. The paper discusses the interaction between the mastication act and the functional condition of different brain systems in the process of cognitive activity realization (memory, attention) and psychoemotional activity (anxiety, depression). The authors hypothesize that the severity degree of cognitive impairment in partially edentulous patients depends on the number of missing teeth and on the effi ciency of mastication that are interrelated with the disturbances in the functional condition of the somatosensory trigeminal system and its interaction with other brain systems.В статье систематизированы современные сведения литературы отражающих изменение функционального состояния соматосенсорной тригеминальной системы и жевательной функции у людей с частичной адентией. Обсуждается взаимодействие акта жевания с функциональным состоянием различных систем мозга в процессе реализации когнитивной деятельности (память, внимание) и психоэмоциональной активности (тревога, депрессия). Авторы выдвигают гипотезу, согласно которой степень выраженности когнитивных нарушений у лиц с частичной адентией зависит от количества отсутствующих зубов и эффективности жевания, которые взаимосвязаны с нарушением функционального состояния соматосенсорной тригеминальной системы и ее взаимодействия с другими системами мозга.

Cuvinte-cheie:

частичная адентия, тригеминальная система, жевательная функция, когнитивные процессы.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.14 MB)

Ediţia curentă

journal