Sun Home
Evaluarea resurselor de apă subterane in condiţiile diferenţierii componentelor naturale ale peisajului

Autori:

MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE, BOBOC NICOLAE, CASTRAVEŢ TUDOR

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate rezultatele elaborării şi aplicării principiilor genetice de apreciere a alimentării subterane a rîurilor în diferite sisteme peisagistice din Republica Moldova. În baza datelor observaţiilor a fost determinată ponderea alimentării subterane utilizînd valoarea debitelor minime din perioada etiajului de vară şi iarnă. Analiza statistică a informaţiei obţinute a permis de a calcula valorile medii multianuale ale scurgerii subterane şi ale celei de suprafaţă anuale a rîurilor. Generalizarea temporospaţială a acestor date demonstrează că, dintre factorii intrazonali ai landşaftului, gradul de împădurire a bazinelor hidrografi ce, în condiţiile modifi cării de la 5 pînă la 40%, majorează ponderea scurgerii subterane pînă la 4-25%. Evaluarea rolului factorilor azonali, exprimaţi prin suprafaţa bazinului din amonte, lipsit de scurgerea subterană, a fost realizată în baza analizei şi determinării legităţilor dinamicii orizonturilor apelor subterane. În fi nal se propune metoda de apreciere a valorii de infi ltrare a apelor de suprafaţă a bazinelor hidrografi ce care dispun de informaţie insufi cientă privitor la scurgerea subterană.The paper presents the results on the development and application of the genetic principles for assessing the supply of rivers from ground waters in different landscape systems in the Republic of Moldova. Based on the observational data, the groundwater fl ow supply share was evaluated using minimum discharge values during summer and winter low-waters. Statistical analysis of the information obtained allowed appreciating the values of the average annual groundwater runoff and the annual runoff of the rivers. The spatial and temporal summarization of these data shows that, of all the intrazonal landscape factors, watershed forestation, the degree of which is changing from 5 to 40%, contributes to an increase in the weight of underground fl ow by 4 to 25%. Estimation of the azonal factors expressed as the upstream watershed area without underground fl ow was performed through analysis and assessment of the groundwater horizon dynamics. As a result, a technique has been proposed for estimating the value of surface water infi ltration over watersheds with the groundwater fl ow under-studied hydrologically. В работе излагаются результаты разработки и применения генетических принципов определения подземного питания рек в условиях дифференциации ландшафтов Молдовы. На основании материалов наблюдений выполнена оценка подземного питания рек путем расчленения гидрографов годового стока методом линейной срезки минимальных расходов летней и зимней межени. Статистический анализ полученной информации позволил установить средние многолетние значения подземной и поверхностной составляющих годового стока. Пространственно-временное обобщение этих данных показывает, что среди интразональных факторов ландшафта лесистость водосборов, изменяющаяся от 5 до 40 %, увеличивает подземный сток в среднем на 4-25%. Учет азональных факторов ландшафта через площадь начала подземного питания и влагонасыщенность зон дренирования, выполнен на базе анализа и оценки закономерности многоярусного движения подземных вод. В итоге предлагается методика для определения зональной нормы инфильтрации для водосборов со слабой гидрологической изученностью подземного стока рек региона.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.19 MB)

Ediţia curentă

journal