Sun Home
Conţinutul şi componenţa uleiului esenţial la specii de Hypericum L. (sunătoare) din flora spontană a Republicii Moldova

Autori:

BENEA ANNA, GONCEARIUC MARIA, KULCIŢKI VEACESLAV, DRAGALIN ION, NISTREANU ANATOLIE

Rezumat:

Speciile genului Hypericum L. din fl ora spontană a Republicii Moldova se deosebesc prin conţinutul şi componenţa uleiului esenţial obţinut prin hidrodistilare în aparate Ginsberg din partea aeriană a plantei (Hyperici herba). H. perforatum conţine în herba 0.26% (s.u.) ulei esenţial, H. elegans – 0.15% (s.u.), H. hirsutum – 0.094% (s.u.) şi H. tetrapterum - 0.13% (s.u.). Analiza GC-MS a uleiului esenţial a demonstrat deosebiri substanţiale atât cantitative cât şi calitative. Numărul componenţilor identifi caţi în uleiul esenţial al diferitor specii de Hypericum este diferit. În uleiul esenţial separat din H. perforatum L. s-au identifi caţi 33 componenţi, β-cariofi len şi cariofi len oxid în concentraţii de peste 12% fi ind componenţii majori, urmaţi de α-pinen (8.574%), β-cadinen (4.155%) şi β-pinen (3.216). La H. elegans în uleiul esenţial au fost identifi caţi 18 componenţi, ggurjunen, aromadendren şi undecan fi ind componenţii majori în concentraţii de 14.532, 13.990 şi 10.262 %, respectiv. La specia H. tetrapterum s-au identifi cat în uleiul esenţial 21 componenţi, iar componenţii majori sunt copaen (9.271%), α-longipinen (8.489%) urmaţi de cadinen (6.423%). În uleiul esenţial al speciei H. hirsutum au fost identifi caţi numai 9 componenţi, concentraţii mai ridicate fi ind atestate la cariofi len oxid (10.435%), phytol (6.056%), α-cariofi len (5.086) şi undecan (4.279).The species of the Hypericum L. genus growing in wild fl ora of the Republic of Moldova differ in the content and composition of the essential oil isolated from aerial parts through hydrodistillation using the Ginsberg apparatus. The content of the essential oil in the aerial part of Hypericum perforatum L. made 0.26%, H. elegans – 0.15%, H. hirsutum – 0.094%, and H. tetrapterum - 0.13%, recalculated for dry matter. GC-MS analysis of the essential oils showed qualitative and quantitative differences among the species. Thirty three compounds with higher concentrations of β-caryophyllene (17.860%), caryophyllene oxide (12.119%), α-pinene (8.574%), β-cadinene (4.155%) и β-pinene (3.216%) were identifi ed in the essential oil of H. perforatum. Eighteen constituents were identifi ed in the essential oil of H. elegans, with the major compounds including g-gurjunene (14.532%), aromadendrene (13.990%), and undecane (10.262 %); twenty one constituents were identifi ed in the essential oils of H. tetrapterum, the main constituents being copaene (9.271%), α- longipinene (8.489%), and cadinene (6.423%); nine constituents were indentifi ed in H. hirsutum, the main compounds being caryophyllene oxide (10.435%), phytol (6.056%), α-caryophyllene (5.086%), and undecane (4.279%).Виды рода Hypericum L., дикорастущие в Республике Молдова, отличаются по содержанию и составу эфирного масла, выделенного из надземной части, путем гидродистилляции в аппаратах Гинсберга. Содержание эфирного масла в надземной части H. perforatum составило 0.26%, H. elegans – 0.15% , H. hirsutum – 0.094% и H. tetrapterum - 0.13%, в перерасчете на абсолютно сухое сырье. Газ-хромато-масс-спектрометрический анализ изучаемых эфирных масел доказал качественные и количественные отличия. В эфирном масле H. perforatum были идентифицированы 33 компонента, из которых в большей концентрации находится: β-кариофилен (17.860%), кариофилен oксид (12.119%), α-пинен (8.574%), β-кадинен (4.155%) и β-пинен (3.216%). В эфирном масле H. elegans идентифицированы 18 компонентов, из которых основными являются: g-гуржунен (14.532%), аромадендрен (13.990%) и ундекан (10.262 %). В H. tetrapterum присутствует 21 компонент, из которых количественно преобладает копаен (9.271%), α-лонгипинен (8.489%), кадинен (6.423%). В эфирном масле вида H. hirsutum идентифицированы 8 компонентов, из которых в более высоких концентрациях содержатся: кариофилен оксид (10.435%), фитол (6.056%), α-кариофилен (5.086) и ундекан (4.279).

Cuvinte-cheie:

Hypericum L., specie, ulei esenţial, componenţi

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.11 MB)

Ediţia curentă

journal