Sun Home
Aspecte de evaluare în insuficienţa cardiacă congestivă la copii şi adolescenţi

Autori:

GROSU VICTORIA

Rezumat:

În articol sunt prezentate datele unui studiu vast şi multidimensional ce a inclus estimarea complexă a particularităţilor simptomatologiei clinice, ale indicatorilor homeostazei, ale parametrilor hemodinamici esenţiali în evoluţia disfuncţiilor cronice ale miocardului la copii şi adolescenţi. A fost constatat, că în insufi cienţa cardiacă cronică se produc modifi - cări de ordin clinic traduse prin dispnee, fatigabilitate, palpitaţii cardiace, hepatomegalie, splenomegalie, edeme periferice, precum şi ale indicilor hemodinamici obiectivizate în cadrul examenului ecocardiografi c cu aprecierea reducerii funcţiei globale ale inimii, dilatării compartimentelor cordului, care au un rol important în declanşarea proceselor de remodelare patologică ale miocardului, toate aceste procese în consecinţă pot infl uenţa semnifi cativ prognosticul vieţii bolnavilor. În acest sens este importantă stabilirea diagnosticului precoce şi iniţierea unui tratament patogenetic de suport al insufi cienţei cardiace cronice cu remedii cu acţiune patogenetică gen inhibitori ale enzimei de conversie, inhibitori de aldosteronă în funcţie de indicaţiile clinice şi de clasa funcţională de insufi cienţă cardiacă cu scop de prevenire a remodelării miocardului şi de ameliorare a rezervelor organismului în creştere.The article describes a new possibility of evaluating the children suffering from chronic heart failure and their evolution. The programs employ new methods of treatment and prevention that improve patients’ life expectancy and quality. Сlinical and paraclinical investigations have been conducted in 113 patients with myocardial dysfunction divided into two groups. The fi rst group included 61 patients having chronic heart failure and myocarditis, and the second group of patients with arterial hypertension complicated with chronic heart failure comprised 52 subjects. The investigation demonstrates that the patients with chronic heart failure develop hypoxic and ischemic processes, this being an important part in diagnosis, treatment and prevention of early heart complications.В данной статье описаны новые возможности наблюдения и обследования больных детей с хронической сердечной недостаточностью. Программы включают новые методы лечения и профилактики направленные на улучшение качества жизни пациентов. Было проведено обследование клинических и инструментальных параметров у113 исследуемых, которые были разделены на 2 группы, 1-ю группу составили 61 больных миокардитами и 2-ю группу составили 52 больных артериальной гипертензией осложненными хронической сердечной недостаточностью. В ходе проведенных нами исследований было установлено, что при хронической сердечной недостаточности диагностическую значимость имеют начальные клинические проявления, которые провоцируются процессами ишемии и гипоксии миокарда, поэтому ранняя их диагностика, а также подбор адекватного лечения направлены на предупреждение ранних сердечных осложнений.

Cuvinte-cheie:

disfuncţii cronice ale miocardului, miocardite, hipertensiune arterială, parametri hemodinamici, insufi cienţă cardiacă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (320)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (0.26 MB)

Ediţia curentă

journal