Sun Home
Particularităţi de reglare a status-ului apei plantelor cu diferite strategii morfogenetice de adaptare la secetă

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE

Rezumat:

S-a investigat capacitatea de autoreglare a status-ului apei în condiţii de secetă la reprezentanţi din speciile Phaseolus vulgaris L. şi Zea mays L. ce se deosebesc prin strategiile morfogenetice de adaptare. Experimental s-a demonstrat, că adaptarea şi toleranţa la secetă a plantelor Z. mays L. şi Ph. vulgaris L. sunt determinate de una din strategiile alternative de reglare a homeostazei apei: prin menţinerea/majorarea conductibilităţii hidraulice a stomatelor, sau prin reducerea conductibilităţii stomatelor şi consumului apei prin transpiraţie. Avantajul primului mecanism, specifi c plantelor de Z. mays L., constă în menţinerea aperturii stomatelor şi fotosintezei şi, deci, a procesului de producţie. În cel de al doilea caz, caracteristic plantelor de Ph. vulgaris L., în condiţii de secetă se reduce riscul de deshidratare, dar şi productivitatea. Potenţialul scăzut de rezistenţă al acestor plante se datorează inhibării proceselor fi ziologice la un potenţial al apei în celule relativ înalt şi închiderii stomatelor. Plantele de porumb sunt în stare de a păstra activitatea proceselor funcţionale la un potenţial al apei mai scăzut, ceea ce demonstrează toleranţa protoplasmei la diminuarea gradului de hidratare. Abrevieri : CA- conţinutul de apă; DS - defi citul de saturaţie; CRA capacitatea de reţinere a apei ; IT - intensitatea transpiraţiei; IF – intensitatea fotosintezei;EUA – eficienţa utilizării apei; cv.- cultivar.The ability of water status self-regulation has been investigated in Zea mays L. and Phaseolus vulgaris L. plants with different morphological strategy adaptation to drought in greenhouse and field experiments. It has been proven experimentally that adaptation of Z. mays L. and Ph. vulgaris L. plants to drought is determined by one of the alternative strategies of water status regulation - hydraulic conductivity maintenance/increase or stomatal closure. The advantage of the first mechanism found in corn plants is to maintain the stomatal conductance and photosynthesis, and, consequently, productivity The risk of dehydration reduces in the second case, typical of bean plants but this reduction is accompanied by a dramatic reduction of crop yields. The low resistance potential of these plants is due to inhibition of physiological processes at higher water potential in the cells and critical stomata closure. Corn plants are able to maintain the activity of the physiological processes at a lower water potential, which proves the tolerance of protoplasm to hydration level reduction.

Cuvinte-cheie:

status-ul apei -asimilare - conductibilitate hidraulică - starea stomatelor - eficienţa utilizării apei.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.31 MB)

Ediţia curentă

journal