Sun Home
Методологические основы управления технологией возделывания овощных культур

Autori:

BOTNARI VASILE

Rezumat:

Cultivarea intensivă a legumelor necesită perfecționarea metodologiei de luare a deciziilor referitor la complexul de măsuri agromeliorative, agrotehnice și de protecție a plantelor, elaborarea lor în corespundere cu cerințele de ocrotire a mediului în condiții de instabilitate agrometeorologică, economică și organizatorică. Soluționarea problemelor legate de managementul procesului de formare a recoltelor este posibilă numai la trecerea de la metodele experimentale și empirice la teoretico-experimentale, bazate pe utilizarea modelelor de simulare a productivității plantelor și sistemelor de expertizare a deciziilor. Ultimele ca mijloc efi cient de integrare a cunoștințelor teoretice de formare a productivității plantelor poate fi considerat drept bază pentru perfecționarea metodelor de programare a recoltelor și optimizare a principalelor factori de creștere și dezvoltare a plantelor.Intensive vegetable cultivation requires improvement in the system of decision-making regarding a complex of agromeliorative, agrotehnical, and protective measures that must be developed considering the requirements of environmental protection in conditions of everchanging climatic, economic, and institutional environment. The solution of the objectives of effi cient management of the yield formation process is possible provided that the transition from purely experimental and empirical to quantitative, theoretical, and experimental methods based on the utilization of simulation crop productivity models and expert decision support systems is ensured. Finally, integration of theoretical knowledge on the production process can be considered as an effective instrument and a basis for the development of yield programming methods and optimization of the main factors of plant growth and development.

Cuvinte-cheie:

tehnologie - culturi legumicole – management - simularea formării recoltelor - sisteme de expertiză - luarea deciziilor.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.28 MB)

Ediţia curentă

journal