Sun Home
Evoluţia calităţii factorilor de mediu in ariile naturale protejate de stat (monumente naturale hidrologice)

Autori:

TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LOZAN RAISA, SANDU MARIA, STEGĂRESCU VASILE, COZARI TUDOR

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele privind parametrii de calitate a apei din Izvoarele înregistrate ca Monumente Naturale Hidrologice (MNH), incluse în lista Fondului Ariilor Naturale Protejate de Stat (ANPS), amplasate în teritoriile administrative ale raioanelor Ocniţa, Drochia şi Donduşeni. Evaluarea componenţei chimice a apei MNH investigate denotă, că în toate cazurile apa este de tipul HCO3-SO4 după anioni, iar după cationi în 80% apa este de tipul Ca-Mg-Na şi Mg-Ca-Na. Ttipul Mg–Ca şi Na-Mg se atestă în 20% din probe. Concentraţia NO3 - în apa izvoarelor este sub limita admisă pentru apa de consum. Studiul diversităţii biologice în teritoriul MNH denotă că, Specia cocoşarul, Turdus pilaris este semnalată ca specie clocitoare pentru prima dată în Republica Moldova, până acum considerată doar “oaspete de iarnă”. Sectorul împădurit din preajma Izvorului din s. Ocniţa, r-nul Ocniţa (propus de noi pentru a fi inclus, ca MNH în Lista ANPS), este unicul habitat de cuibărire a acestei specii, depistat până acum din ţară. Acest sector mai este populat şi de 35 specii de insecte, printre care o specie rară de fl uturi - fl uturele Callimorpha quadripunctaria (Arctiida Hera). Pentru cele 8 MNH studiate au fost elaborate paşapoartele ecologice.This paper reports the results concerning the quality parameters of the water from the springs registered as Natural Hydrological Monuments situated in the administrative territories of the Ocnita, Drochia and Donduseni districts. The evaluation of the chemical composition of the water from the springs investigated show that, based on the anions content, the water is a HCO3 – SO4 type in all the cases. Based on the predominant cation, 80% of the samples correspond to the Ca-Mg-Na and Mg-Ca-Na type, while 20% to the Mg-Ca and Na-Mg type. The NO3 -concentration in the spring water studied (8 NHM) is under the admissible limit for portable water. The studies on the biological diversity in the NHM area show that Turdus pilaris has been registered in the Republic of Moldova as a nesting species for the first time, being just a wintering guest until now. The territory adjacent of the Izvorul Ocnita spring [proposed to be introduced as a State Protected Natural Areas (Natural Hydrological Monuments)] is the only habitat where Turdus pilaris is hatching. This territory is also populated by 35 species of insects, even one rare species of butterfl ies Callimorpha quadripunctaria (Arctiida Hera). Ecological Passports have been elaborated for all the eight NHM investigated.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (319)

Anul:

2013

Descarcă

Download PDF (3.33 MB)

Ediţia curentă

journal