Sun Home
Semnificaţia apei in coordonarea şi integrarea funcţiilor plantei in condiţii de secetă.

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA

Rezumat:

Sinteza informaţiei din literatură demonstrează, că procesele care asigură relaţiile interactive dintre organe sunt asociate cu autoreglarea funcţiilor şi menţinerea unui echilibru dinamic al acestora. În procesul adaptării se realizează o unitate indisolubila a plantei cu mediul ambiant. Apa uneşte toate părţile componente ale organismului, începând cu moleculele şi terminând cu ţesuturile şi organele, într-un tot unic; pare a fi unica substanţă în plantă, care adecvat poate îndeplini funcţiea triplă de reglare a creşterii, reglare a activităţii metabolice şi integrare a structurii şi funcţiilor la toate nivelurile de organisare. Cauza principală a dereglării integrităţii funcţionale în condiţii de secetă este perturbarea mediului lichid intern, relaţiilor donator-acceptor şi schimbării gradienţilor apei între organe, inhibării reacţiilor metabolice şi biosintezelor. În condiţii de secetă apei î-i revine locul central în coordonarea şi menţinerea integrităţii funcţiilor.Обзор. Процессы, обеспечивающие взаимосвязь и взаимодействие органов растений достигается саморегулированием функций и сохранением их динамического равновесия. В процессе приспособления осуществляется неразрывное единство растений с окружающей средой. Вода объединяет все составляющие части организма, начиная от молекул и кончая тканями и органами, в единое целое. Считается, что вода является единственным веществом в растении, которое может адекватно выполнять тройную функцию: регуляции роста, регуляции активности метаболизма и интеграции структуры и функций на всех уровнях организации. Главной причиной нарушения функциональной целостности в условиях засухи являются отклонения гомеостаза внутренней водной среды, изменения донорно-акцепторных взаимоотношений и градиентов водного и осмотического потенциалов между органами, ингибирование метаболических реакций и биосинтезов. В условиях засухи воде принадлежит центральное место в координации и сохранения интеграции функций.Analysis of the literature information demonstrates that the processes that ensure the interactive relations between the organs are associated with auto regulation functions and with maintain a dynamic balance of it. In the process of adapting realises an indissoluble communications of the plant with the environment conditions. Water connects all parts of the body, beginning with the molecules and ending with tissues and organs, into a single whole. Seems to be the only substances in the plant, which can adequate, execute the triple function: adjustment the growth, adjustment of metabolic activity and integration of structure and functions at all levels of organisation. The main cause of deregulation of plants functional integrity under drought conditions are declining in the internal water homeostasis, in the donoracceptor relations, change of water and osmotic gradients and inhibition of metabolic reactions and biosynthesis. In the drought conditions water belongs to the central coordination and integration functions.

Cuvinte-cheie:

autoreglare - coordonare – integrare – adaptare

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.21 MB)

Ediţia curentă

journal