Sun Home
Rarităţi pedologice in campia de sud a Moldove

Autori:

URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, MARCOV ION, CURCUBĂT STELA

Rezumat:

În Câmpia de Sud a Moldovei în anumite condiţii de relief şi roci parentale pătrund masive forestiere cu diferită componenţă specifi că a arboretului. Sub aceste păduri în anturajul stepelor s-au format cernoziomuri care includ toate subtipurile de soluri automorfe: argiloiluviale, levigate, tipice şi carbonatice. Răspândirea geografi că a subtipurilor de soluri este condiţionată preponderent de regimurile hidrice, care spre sud devin mai xerofi te, concomitent cu predominarea în componenţa arboretelor a stejarului pufos. În anumite condiţii specifi ce, sub pădurile Câmpiei de Sud s-au format soluri cenuşii albice şi molice.В степную равнину юга Молдовы, в условиях определенных элементам рельефа, проникают леса различного видового состава. Под этими лесами сформировались почвы в основном черноземного типа, представленные всеми автоморфными подтипами – оподзоленными, выщелоченными, типичными и карбонатными. Географическое распространение подтипов чернозема обусловлено преимущественно гидрологическим режимом, который в южном направлении становится все более ксерофитным, вместе с преобладанием в составе древостоя лесов дуба пушистого. Также, в специфических условиях леса, на отдельных возвышенностях Южной степной равнины сформировались серые почвы – светлые, типичные и моликовые.Forests of different species compositions have been infiltrated into South Steppe Plain of Moldova by the certain elements of relief. The soils under these forests mainly of chernozem type, and are presented by all automorphous subtypes (Podzol, Leached, Typical and Carbonate). Geographical distribution of subtypes is conditioned mainly by hydrological regime, which becomes more xerophytic in southern direction, together with a predomination of pubescent oak in the forest crop composition. Also, in the specific conditions of south steppe, the grey soils (Light-grey, Typical and Mollic) have been developed.

Cuvinte-cheie:

dealurile Câmpiei de Sud - păduri de stejar - soluri cenuşii -cernoziomuri.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.15 MB)

Ediţia curentă

journal