Sun Home
Monitorizarea activităţii complexelor antioxidante din porphyridium cruentum prin aplicarea unor metode nespecifice

Autori:

SADOVNIC DANIELA

Rezumat:

A fost apreciată posibilitatea de aplicare a metodelor nespecifi ce de determinare a activităţii antioxidante în calitate de metode informative care permit monitorizarea evoluţiei statutului antioxidant la porphyridium pe durata cultivării. A fost stabilit că metodele nespecifi ce de determinare a activităţii antioxidante în baza principiului de reducere a radicalilor non-biologici ABTS şi DPPH sunt informative şi pot fi aplicate în calitate de teste de determinare a statutului antioxidant la porfi ridium pe durata cultivării. Testul Folin-Ciocalteu poate fi aplicat în calitate de metoda de determinare a activităţii antioxidante, determinată de componentele fenolice ale biomasei de porfi ridium.Была проведена оценка возможности применения неспецифических методов определения антиоксидантной активности в качестве информативных методов, позволяющих отслеживать эволюцию антиоксидантного статуса порфиридиума в процессе культивирования. Было установлено что неспецифические методы определения антиоксидантной активности на основе восстановления небиологических радикалов ABTS и DPPH являются информативными и могут применяться для определения антиоксидантного статуса порфиридиума при культивировании. Тест Фолин –Чиокалтеу может применяться в качестве метода определения антиоксидантной активности, обусловленной фенольными компонентами биомассы.Was conducted the assessment of the possibility to use the unspecific methods for the determination of antioxidant activity as informative methods to track the evolution of porphyridium antioxidant status during cultivation. It was found that the unspecific methods for the determination of antioxidant activity based on the restoration of non-biological radicals ABTS and DPPH are informative and can be used to determine the porphyridium antioxidant status under cultivation. The test Folin-Ciocalteu can be used as a method of determining antioxidant activity caused by phenolic components of biomass.

Cuvinte-cheie:

Porphyridium cruentum - activitate antioxidantă - radicali non-biologici - metode nespecifi ce.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.16 MB)

Ediţia curentă

journal