Sun Home
Evaluarea potenţialului adaptiv al populaţiilor de peşti in condiţiile ecologice actuale ale sectoarelor mijlociu şi inferior al fl. Nistru

Autori:

CREPIS OLEG, USATÎI MARIN, USATÎI ADRIAN, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, UNGUREANU LAURENŢIA, CEBANU AURELIU, BODEAN ANATOLIE, DUMBRĂVEANU DORIN, RUSU VADIM, SILITRARI ELENA

Rezumat:

Investigaţiile efectuate în fl . Nistru (medial şi inferior) au demonstrat că condiţiile actuale de reproducere, creştere şi nutriţie sunt extrem de nefavorabile pentru speciile de peşti lito- şi psamofi le. În general, pentru toate speciile valoroase de peşti au fost semnalaţi o serie de factori nefavorabili cum ar fi modifi cările regimului termic, scăderea nivelului apei şi variaţiile considerabile a acesteia, reducerea bazei nutritive (fi to-, zooplancton, bentos), dezvoltarea excesivă a speciilor depreciate de peşti care devorează icrele şi puietul speciilor valoroase de peşti şi care au devenit concurenţi activi cu aceştea în nutriţie.Исследования проведённые на среднем и нижнем участках Днестра показали, что современные условия размножения, роста и питания являются крайне неблагоприятными для литофильных и псаммофильных видов рыб. Для всех ценных видов рыб были выделены соответствующие группы неблагоприятных факторов среды, таких как изменения термического режима, понижение и резкие колебания уровня воды, сокращение кормовой базы (фито-, зоопланктон, бентос), массовое развитие непромысловых видов рыб, которые выедают икру и молодь ценных видов рыб, также становятся для них активными конкурентами в питании.The investigations carried out in Dniester River (medial and lower sectors) have shown that the present conditions of reproduction, growth and nutrition are extremely unfavorable for lytoand psammofi le fish species. In general, for all the valuable species of fi sh have been reported a number of unfavorable factors such as changes in thermal regime, the fall in water level and considerable variations of it, reducing the nutritional base (phyto-, zooplankton, bentos), overgrowth of impaired of fish that is devouring the eggs and young’s of valuable fish populations and species that have become active concurrent with these competitors in nutrition.

Cuvinte-cheie:

peşti - reproducere - creştere - nutriţie - ecosistem - boişti - populaţii.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.24 MB)

Ediţia curentă

journal