Sun Home
Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului raului Bic

Autori:

NEGARA CORINA, BULIMAGA CONSTANTIN, GRABCO NADEJDA

Rezumat:

S-a constatat că vegetaţia litoral-vasculară a r. Bîc este reprezentată de 131 specii din 116 genuri şi 44 de familii. Familiile predominante sunt: Asteraceae cu 26 de specii din 23 genuri şi Poaceae cu 18 specii din 11 genuri. Dinamica impactului deşeurilor asupra ecosistemului râului Bîc este exprimată prin valoarea indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate, mărimea căruia este invers proporţională cu valoarea impactului asupra ecosistemului: cu cât valoarea indicelui este mai mare, cu atât presiunea antropică asupra sectoarelor analizate este mai mică şi nvers. Alt criteriu în aprecierea dinamicii impactului deşeurilor asupra biocenozelor serveşte numărul de specii spontane în raport cu numărul speciilor ruderale şi segetale. Creşterea impactului deşeurilor asupra ecosistemului cauzează diminuarea numărului de specii spontane.Установлено, что прибережная растительность р. Бык представлена 131 видами из 116 родов и 44 семействами. Преобладают семейства: Asteraceae - 26 видов из 23 родов и Poaceae - 18 видов из 11 родов. Динамика влияния отходов на экосистему реки Бык выражается индексом сходства исследуемых секторов, величина которого обратно пропорциональна значению отрицательного воздействия на экосистему: чем выше значение индекса, тем ниже антропогенное воздействие на проанализированные участки, и наоборот. Еще один критерий для оценки динамики воздействия отходов на биоценозы является соотношение численности спонтанных видов к рудеральным и сегетальным. Увеличение отрицательного влияния отходов на экосистемы вызывает сокращение спонтанных видов.Coastal vascular vegetation of Bic River is represented by 131 species from 116 genera and 44 families. Predominant families are: Asteraceae with 26 species from 23 genera and Poaceae with 18 species from 11 genera. The dynamic of impact of waste on the river ecosystem Bic is expressed by the index of similarity between the studied sectors, whose size is inversely proportional to the amount of impact on the ecosystem: if the index value is higher, the anthropic pressure on the analyzed sectors is lower and vice versa. Another criterion in impact assessment of waste dynamic on the ecosystem serves the number of spontaneous species and amount of ruderal and segetal species. Increasing the impact of waste on the ecosystem causes the decline of spontaneous species.

Cuvinte-cheie:

impact – deşeuri - indice de similitudine - plante vasculare.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.16 MB)

Ediţia curentă

journal