Sun Home
Diversitatea ihtiofaunei, raportul numeric şi extinderea ariilor de răspandire a unor specii de peşti din sectoarele mijlociu şi inferior al fl. Nistru

Autori:

USATÎI ADRIAN, CREPIS OLEG, USATÎI MARIN, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CEBANU AURELIU, CROITORU ION, BUJOR ALIONA, RUSU VADIM

Rezumat:

Analiza structurii ihtiofaunei sectoarelor mijlociu şi inferior ale fl . Nistru a demonstrat că şi pe parcursul unui an se înregistrează schimbări evidente a diversităţii specifi ce şi a valorilor numerice a speciilor de peşti, fapt care confi rmă că ecosistema Nistrului este într-un proces de schimbări cardinale. A apărut tendinţa de reducere a valorilor numerice a speciilor valoroase de peşti (în special a speciilor reofi le) şi majorarea progresivă a populaţiilor de peşti fără valoare economică. Spre exemplu, zglăvoaca, ratanul, murgoiul bălţat şi bibanul soare acum întâlnite frecvent în capturi, în trecut nu au fost semnalate în Nistrului medial şi inferior.Анализ структуры ихтиофауны среднего и нижнего участков Днестра показал, что в течение одного года отмечаются заметные изменения видового разнообразия и численности различных видов рыб, что служит подтверждением процесса кардинальных изменении всей экосистемы реки Днестр. Отмечена тенденция сокращения численности ценных видов рыб (в особенности реофилов) и прогрессирующего увеличения популяций рыб не имеющих экономического значения. Например, сейчас в уловах часто встречаются такие непромысловые виды, как подкаменщик, ротан, амурский чебачок и солнечная рыба, которые в недавнем прошлом не обитали в нижнем и среднем Днестре.Analysis of the structure of the ichthyofauna at the middle and lower sectors of Dniester River has shown that over a year and is the obvious changes of specific numerical values and diversity of species of fish, which confirms that ecosystem of Dniester River, is in a process of cardinal changes. The trend appeared to reduce the numerical values of valuable fish species (particularly of rheophils species) and the progressive increase of fish without economic value. For example, Bullhead, Amur sleeper, Topmouth gudgeon and Pumpkinseed sunfish now found commonly in catches in the past have not been reported in the medial and lower sectors of Dniester River.

Cuvinte-cheie:

peşti – ecosistem – ihtiofauna - populaţia - Nistru

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (316)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (2.18 MB)

Ediţia curentă

journal