Sun Home
Căile pătrunderii şi rata expansiunii a speciilor invazive de peşti in ecosistemele Republicii Moldova

Autori:

BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, TODERAŞ LIDIA, USATÎI MARIN, RAILEAN NADEJDA

Rezumat:

În lucrare se abordează problema invaziilor la peşti care poate fi nu numai de provenienţă alogenă dar, şi graţie modifi cărilor rapide a valorilor factorilor de mediu – de origine nativă. Se constată cea mai mare rată de expansiune şi cel mai mare efect negativ asupra funcţionalităţii ecosistemelor acvatice din Republica Moldova produs de patru specii alogene şi naturalizate de peşti: carasul argintiu, murgoiul bălţat, soretele şi guvidul de Amur. Din 15 specii de peşti introduse în scopuri piscicole în diferiţi ani, astăzi în acvacultură sunt răspândite doar trei specii alogene: sângerul, novacul şi cosaşul, ponderea lor în ecosistemele naturale crescând semnifi cativ după inundaţiile majore din vara anului 2008 şi 2010.

Cuvinte-cheie:

ecosisteme acvatice - specii alogene şi naturalizate de peşti - rată de expansiune - aclimatizarea hidrobionţilor - regres numeric - impact ecologo-economic.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (317)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (1.65 MB)

Ediţia curentă

journal