Sun Home
Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C

Autori:

CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, BOLOGA OLGA, CLAPCO STELIANA, LABLIUC SVETLANA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, PAŞA LILIA

Rezumat:

A fost studiată infl uenţa unor compuşi coordinativi ai molibdenului şi vanadiului asupra biosintezei complexului celulazic (endoglucanaze, celobiohidrolaze, β-glucozidaze) la tulpina de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05 C. S-a stabilit că compuşii molibdenulului, care conţin în componenţa sa aminoacizi, nu infl uenţează activitatea endoglucanazelor, inhibă considerabil celobiohidrolazele (80-90%) şi stimulează activitatea β-glucozidazelor. În calitate de efi cient stimulator ai biosintezei β-glucozidazelor poate fi raportat complexul MoO2 (ac.ac.)Gly, care a sporit activitatea enzimelor cu 47.8-67.0%. Acest complex poate fi utilizat pentru obţinerea preparatelor enzimatice cu conţinut sporit de β-glucozidaze. Metalocomplexul (NH4)2VO3Gly stimulează activitatea a toate trei componente a complexului celulozolitic sintetizat de micromiceta Penicillium expansum CNMN FD 05 C, asigurând creşterea activităţii endoglucanazelor cu 45%, celobiohidrolazelor cu 32% şi β-glucozidazelor cu 40%.Изучено влияние комплексных соединений молибдена и ванадия на биосинтез ферментов целлюлазного комплекса (эндоглюканаз, целлобиогидролаз, β-глюкозидаз) микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05C. Установлено, что комплексные соединения молибдена, содержащие в своем составе аминокислоты, оказывают нейтральное воздействие на активность эндоглюканаз, ингибируют целлобиогидролазы (до 80-90%) и стимулируют активность β-глюкозидаз. К числу наиболее эффективных стимуляторов синтеза β-глюкозидаз можно отнести комплекс MoO2(ac.ac.)Gly, повышающий их активность на 47,8- 67,0%, что свидетельствует о возможности его использования для получения ферментного препарата с повышенным содержанием β-глюкозидаз. Металлокомплекс (NH4)2VO3Gly стимулирует активность всех ферментов целлюлазного комплекса микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05C, обеспечивая повышение активности эндоглюконаз на 45%, целлобиогидролаз на 32 % и β-глюкозидаз на 40 %.The effect of coordinative compounds of molybdenum and vanadium on the biosynthesis of cellulosolytic enzymatic complex (endoglucanases, celobiohydrolases, β-glucosidases) of the fungal strain Penicillium expansum CNMN FD 05C was investigated. It was established that complexes of molybdenum, which contain amino acids in its composition, have a neutral effect on the activity of endoglucanases, inhibit celobiohydrolases (80-90%) and stimulate the activity of β-glucosidases. Among the most effective stimulators of β-glucosidases synthesis, the complex MoO2 (ac.ac.)Gly may be mentioned, that increases the enzymatic activity by 47.8- 67.0%. This complex can be used to obtain an enzymatic preparation with a high content of β-glucosidases. The metal complex (NH4)2VO3Gly stimulates the activity of enzymes of the cellulosolytic complex of the fungi Penicillium expansum CNMN FD 05C, increasing the endogluconasic activity by 45%, cellobiohydrolasic by 32% and β-glucosidasic by 40%.

Cuvinte-cheie:

Penicillium expansum, металлокомплексы, эндоглюконазы, целлобиогидролазы, β-глюкозидазы

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.45 MB)

Ediţia curentă

journal