Sun Home
Detectarea unor markeri ai rezistenţei enterobacteriilor la preparatele antimicrobiene

Autori:

BURDUNIUC (POPA) OLGA, COJOCARU RADU, BALAN GRETA, SPÎNU CONSTANTIN, ROŞCIN IURIE

Rezumat:

Antibioticorezistenţa constituie o problemă complexă, multifactorială cu semnifi caţie pentru sănătatea publică şi necesită o analiză complexă cu implementarea unor măsuri specifi ce, la diferite niveluri. Creşterea vertiginoasă a rezistenţei tulpinilor de Enterobacteriaceae impune necesitatea utilizării tehnicilor rapide şi specifi ce de biologie moleculară. Studiul realizat a evidenţiat că prevalenţa infecţiilor căilor urinare cauzate de E.coli ce posedă profi l de rezistenţă tip betalactamaze cu spectru extins constituie 5,3%, iar prevalenţa portajului intestinal - 15%. Atestarea circulaţiei tulpinilor E.coli tipul CTX-M-14 grupul fi logenetic B2, ce au potenţial de diseminare în colectivităţi, poate determina apariţia unei rezistenţe exprimate a microorganismelor şi difi cultăţi în conduita terapeutică a pacienţilor. Supravegherea şi monitorizarea epidemiologică a tulpinilor producătoare de CTX-M sunt importante în stabilirea tacticilor terapeutice pentru revizuirea protocoalelor de tratament empiric.Устойчивость к антибиотикам представляет собой сложную, многофакторную проблему и имеет большое значение для общественного здравоохранения, требует комплексный анализ, и реализацию конкретных мер на разных уровнях. Быстрый рост резистентных штаммов Enterobacteriaceae обуславливает необходимость реализации ускоренных и чувствительных методов молекулярной биологии. Проведенные исследования подчеркивают, что распространенность инфекций мочевых путей, вызванных кишечной палочкой, обладающей профилем устойчивости типа бета-лактамаз расширенного спектра составляет 5,3%, а распространенность кишечного носительства - 15%. Выявление штаммов E.coli типа CTX-M-14 филогенетической группы В2, которые имеют высокий потенциал распространения в обществе, может привести к проявлению устойчивости микроорганизмов и возникновению трудностей в лечении больных. Эпидемиологический надзор и мониторинг штаммов E.coli продуцирующие CTX-M играют важную роль в выборе тактики лечения и усовершенствование протоколов эмпирического лечения.Antibiotic resistance is a complex, multifactorial problem, and is of great importance to public health, requires a complex analysis, and implementation of specifi c measures at different levels. The rapid growth of resistant strains of Enterobacteriaceae imposes the need for implementation of rapid and specifi c techniques of molecular biology. The studies emphasize that the prevalence of urinary tract infections caused by Escherichia coli, which has the resistance profi le extended-spectrum beta-lactamases type is 5.3%, and the prevalence of intestinal carriage - 15%. Detection of E.coli strains such as CTX-M-14 of the phylogenetic group B2, which have a high potential for the spread in the community, can lead to the appearance of resistance and diffi culties in the treatment of patients. Surveillance and monitoring of E.coli strains producing CTX-M plays an important role in the selection of treatment and reviewing empirical treatment protocols.

Cuvinte-cheie:

Rezistenţă la antibiotice, monitorizare, fenotip, biologie moleculară, beta-lactamaze cu spectru extins

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.44 MB)

Ediţia curentă

journal