Sun Home
Comportamentul antagonist la specia Mus spicilegus Petenyi 1882 (Rodentia, Muridae)

Autori:

LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, NISTREANU VICTORIA, CEMÎRTAN NELLI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, CARAMAN NATALIA

Rezumat:

A fost studiat comportamentul antagonist al specieiMus spicilegus Petenyi. În experienţele de comportament au fost incluşi 189 indivizi, efectuate 373 de aşezări în cuplu între indivizii din diferite mişuni şi 322 – între indivizii din aceeaşi mişună. Comportamentul antagonist este caracteristic preponderent indivizilor din mişuni diferite. Cele mai multe contacte agresive au fost înregistrate la aşezarea în cuplu a indivizilor cu tipul SNC puternic şi mediu. Dinamica agresivităţii la M. spicilegus în funcţie de anotimp are o mare importanţă pentru adaptarea indivizilor pe parcursul ciclului lor vital. Primăvara nivelul agresivităţii între masculi şi femele este redus. Vara nivelul de agresivitate scade – erau mai frecvente contactele olfactive. Toamna, când începe construcţia mişunilor, agresivitatea este scăzută faţă indivizii necunoscuţi din alte mişuni şi este foarte slabă la aşezarea în cuplu a indivizilor cunoscuţi din aceeaşi mişună. Nivelul agresivităţii creşte considerabil după fi nisarea mişunii, deoarece între indivizii unei mişuni s-a format un sistem ierarhic bine diferenţiat.Было изучено антагонистическое поведение вида Mus spicilegus Petenyi. На 189 особей, проведено 373 попарных ссаживаний между особями из разных курганчиков и 322 – между особями одного и того же курганчика. Антагонистическое поведение характерно больше всего для особей из разных курганчиков. Наибольшее количество агрессивных контактов было зарегистрировано при ссаживании особей с сильным и среднем типами ЦНС. Изменение агрессивности у Mus spicilegus Petenyi в зависимости от времени года имеет большое значение для адаптации особей на протяжении их жизненного цикла. Весной уровень агрессивности между самцами и самками понижен. Летом уровень агрессивности ещё ниже, более частыми были обонятельные контакты. Осенью, когда начинается сооружение курганчиков, уровень агрессивности по отношению к незнакомым особям из разных курганчиков понижен и очень низкий при ссаживании знакомых особей, из одного и того же курганчика. Уровень агрессивности значительно повышается после завершения сооружения курганчиков, потому что в курганчике уже существует хорошо налаженная иерархическая система взаимоотношений.Antagonistic behavior and dynamics of aggressiveness in Mus spicilegus species was studied. In ethological experiments, 189 individuals were used, 373 pair interactions between individuals from different mounds and 322 – between individuals from the same mound were performed. Antagonistic behavior is particularly characteristic of the individuals from different mounds. The highest number of attacks was registered between the individuals with strong CNS type and medium CNS type. The dynamics of aggressiveness in M. spicilegus depending on season is of high importance for individual adaptation during their vital cycle. In spring, the aggressiveness level between males and females is low. In summer, this level decreases – the olfactory contacts were more frequent. In autumn, during mound building, the aggressiveness is low between unfamiliar individuals from different mounds and is very weak between familiar individuals from the same mound. The level of aggressiveness increases signifi cantly after fi nishing the mound building, because a well differentiated hierarchic system has been already formed in one mound. 8 references, 1 fi gure

Cuvinte-cheie:

Mus spicilegus, comportament antagonist, agresivitate

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.18 MB)

Ediţia curentă

journal