Sun Home
Analiza explorativă a expresiei genelor implicate în morfogeneza florii

Autori:

DUCA MARIA, LEVIŢCHI ALEXEI, MARTEA RODICA

Rezumat:

Studierea expresiei genelor care participă în morfogeneza fl orală, în baza profi lurilor de expresie microarray, a permis identifi carea şi analiza ţintelor de reglare directă/ indirectă a proceselor de formare a fl orii. Au fost puse în evidenţă 44 gene implicate în şase categorii de procese ce contribuie la morfogeneza fl orii, care ipotetic îşi modifi că expresia sub controlul genelor din sistemul ABC. Dintre acestea, opt gene nu posedă adnotare funcţională, astfel, prezentînd interes deosebit pentru studierea ulterioară a funcţiilor genelor.Исследование профилей экспрессии генов, полученных на основе технологии микроэррей, участвующих в морфогенезе цветка в растениях, позволило выявить и проанализировать гены прямого/косвенного регулирования процессов, связанныx с формированием цветка. Было обнаружено 44 гена которые гипотетически меняют экспрессию под контролем генов системы АВС формирования цветка. Они вовлеченны в шесть различных процессов морфогенеза цветка. Из них восемь генов представляют интерес для дальнейших исследований функций морфогенеза цветка.A study based on microarray profi les of the gene expression involved in fl ower morphogenesis in plants allowed the identifi cation and analysis of direct/indirect control targets of the processes implicated in fl ower formation. There were identifi ed 44 candidate genes which modify their expression under the control of ABC system of fl ower development. All of them participate in six different processes of fl ower morphogenesis. Of them, eight genes are of the highest interest for further investigations of their functions in fl ower morphogenesis.

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.38 MB)

Ediţia curentă

journal