Sun Home
Metodologia de utilizare a metadatelor experienţelor microarray în elaborarea ipotezelor ştiinţifice

Autori:

DUCA MARIA, LEVIŢCHI ALEXEI, MARTEA RODICA, ABDUSA-GANEA DANIELA, DRAGOMIR LIDIA

Rezumat:

S-a efectuat un studiu comparativ al datelor de expresie genică microarray, care reprezintă o cale efi cientă pentru elaborarea ipotezelor privind funcţia genelor candidate ce stau la baza mecanismelor moleculare a proceselor biologice normale şi/sau a celor patologice. A fost elaborată metodologia de utilizare a metadatelor pentru identifi carea experienţelor microarray privind depistarea genelor candidate susceptibile la tratamentul cu gibereline la plante de Arabidopsis.Сравнительный анализ данных о генной экспрессии микроэррей является эффективным способом для разработки гипотезы для определения функций генов-кандидатов, лежащиx в основе молекулярных механизмов нормальных или патологических биологических процессов. Немаловажным является нахождение подходящих наборов микроэррей, содержащих данные и информации необходимые для разработки гипотез. В данном контексте предлагается методология использования метаданных для нахождения микроэррей опытов, связанных с идентификацией генов-кандидатов подверженных обработке гиберелином.A comparative study of microarray gene expression data is an effective way to develop hypotheses regarding candidate gene function underlying molecular mechanisms of normal and/or pathological biological processes. Also, it is important to identify microarray datasets, which offer the data and information necessary for hypothesis elaboration. Thus, a methodology of metadata usage is proposed for identifi cation of microarray experiments regarding candidate gene detection, susceptible to gibberellin treatment in Arabidopsis plants.

Cuvinte-cheie:

gene candidate, gibereline, metadate, microarray

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.4 MB)

Ediţia curentă

journal