Sun Home
Влияние недостаточной влагообеспеченности и повышенного содержания бикарбоната в почве на некоторые показатели водного статуса и продуктивности растений сои

Autori:

HARCIUC OLEG, CHIRILOV ALEXANDRU, COZMIC RADU, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHIRILOV ELEONORA, MITINA TATIANA

Rezumat:

În baza datelor experimentale a fost relevat caracterul modifi cărilor stasului apei în rădăcini şi frunze, precum şi productivităţii plantelor de soia s. Bucuria expuse acţiunii repetate şi complexe a insufi cienţei de umiditate şi conţinutului sporit de bicarbonaţi în sol. S-a constatat că, pe fondalul secetei de scurtă durată în prima jumătate a perioadei de vegetaţie, conţinutul sporit de bicarbonaţi în sol condiţionează sporirea conţinutului de apă în simplastul rădăcinilor, diminuarea potenţialului hidric şi turgescenţei relative a frunzelor. Acţiunea secetei repetată, în perioada împlinirii boabelor, conduce la diminuarea în continuare a conţinutului de apă atât în simplastul, cât şi în apoplastul frunzelor, micşorarea considerabilă a potenţialului hidric şi turgescenţei relative a lor. Conţinutul sporit de bicarbonaţi în sol, în special pe fondalul insufucienţei de umiditate, condiţionează micşorarea cotei producţiei unile (semincere) în masa uscată totală a plantelor de soia şi diminuarea efi cacităţii utilizării apei de către plante.На основе экспериментальных данных выявлен характер изменений водного статуса корней и листьев и продуктивности растений сои (сорт Букурия) при однократном и повторном действии недостатка влаги и при повышенном содержании бикарбоната в почве. На фоне кратковременной засухи в первой половине вегетации повышенное содержание бикарбоната в почве увеличивает содержание симпластной (внутриклеточной) воды в корнях, уменьшает водный потенциал и относительную тургоресцентность листьев растений. Повторная засуха в период наполнения семян (как и повышенное содержание бикарбоната в почве на фоне первой засухи) приводит к дальнейшему снижению содержания как симпластной, так и апопластной воды в листьях, значительному уменьшению их водного потенциала и относительной тургоресцентности. Повышенное содержание бикарбоната в почве уменьшает долю хозяйственно полезной части (семян) в общей сухой массе растений сои и эффективность использования воды растением, особенно на фоне повторной почвенной засухи.Based on the experimental fi ndings, a pattern of the changes in root and leaf water status and plant productivity of soya (cv. Bucuria) has been determined at a single and repeated action of humidity insuffi ciency and increased soil bicarbonate content. At the background of short term drought during the fi rst half of vegetation, the elevated soil bicarbonate content increases the content of symplastic (intracellular) water in roots, decreases the water potential and relative turgescence of soya leaves. A repeated drought event during the period of seed fulfi llment (as well as an increased soil bicarbonate content at the background of the fi rst drought event) leads to a further reduction in the content of both symplastic and apoplastic water in leaves, a signifi cant decrease in their water potential and relative turgescence. A increased soil bicarbonate content reduces the share of the economically useful part (seeds) in the total dry matter of soya plants and the effi ciency of water utilization by the plant, especially at the background of a repeated soil drought.

Cuvinte-cheie:

соя, водный статус корней и листьев, продуктивность, недостаток влаги, бикарбонатное засоление

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.47 MB)

Ediţia curentă

journal