Sun Home
Manifestarea creşterii relative a rădăcinilor şi termotoleranţei grâului (Triticum aestivum L.) sub influenţa şocului termic

Autori:

DASCALIUC ALEXANDRU, SUMENCOVA VICTORIA, RALEA TUDOR

Rezumat:

A fost determinată creşterea relativă a rădăcinilor plantulelor de grâu după aplicarea diferitor doze ale şocului termic (ŞT) îndată după iniţierea germinaţiei seminţelor. În baza parametrilor de creştere, dozele ŞT au fost divizate în patru zone diferite. Aceste zone corespund specifi cului reacţiei de inhibare şi restabilire a creşterii în perioada după aplicarea ŞT. Reacţia de suprimare a creşterii rădăcinilor poate fi caracterizată cantitativ prin energia de activare (A) conform ecuaţiei lui Arrhenius. Valorile A sporesc în mod specifi c odată cu creşterea temperaturii ŞT. Determinarea dinamicii creşterii relative a rădăcinilor după aplicarea ŞT cu doze critice reprezintă un interes deosebit, datorită faptului că distribuţia valorilor creşterii relative corelează cu termotoleranţa genotipului. Parametrii dozelor critice, necesari pentru aprecierea termotoleranţei genotipurilor de grâu, pot fi apreciaţi doar după analiza reacţiei plantulelor la aplicarea dozelor ŞT determinate atât de temperatură (factorul intensiv), cât şi de durata expoziţiei (factorul extensiv).Была определена относительная скорость роста корней пшеницы после экспозиции проросших семян к разным дозам теплового шока (ТШ). На основании параметров роста, дозы ТШ были разделены на четыре области. Они соответствуют специфическим закономерностям торможения и восстановления роста в период после воздействия ТШ. Количественно Торможение роста может быть охарактеризовано энергией активации (А) согласно уравнению Аррениуса. При увеличении температуры ТШ ее значение возрастает специфическим образом. Определение изменений относительной скорости роста после воздействия ТШ представляет особый интерес, поскольку ее значение коррелирует с устойчивостью генотипов пшеницы к высоким температурам. Критические параметры дозы ТШ, необходимые для определения жароустойчивости генотипов пшеницы, могут быть оценены только после анализа ответной реакции проростков на ТШ вызванный разными температурами (фактор интенсивности) и продолжительностями экспозиции (экстенсивный фактор).The relative growth rate of wheat roots after exposure of germinated seeds to different doses of heat shock (HS) was determined. Based on the parameters of growth, the doses of HS were divided into four different areas. They corresponded to the specifi c parameters that characterized the inhibition and restoration of roots growth rate in the period after applying the HS. Suppression of roots growth after HS can be characterized by the activation energy (A), according to the Arrhenius equation. The value of A specifi cally increases with increasing the temperature of HS. Determination of relative growth rate after applying the critical doses of HS is of particular interest, as their values correlated with wheat genotype thermotolerance. The parameters of the critical doses of HS, necessary for determining wheat genotypes thermotolerance, can be appreciated only after analyzing the changes of the growth rate in response to varying temperatures (intensive factor) and the durations (extensive factor) of HS.

Cuvinte-cheie:

grâu hexaploid, soiuri, creşterea relativă, şocul termic, energia de activare

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.46 MB)

Ediţia curentă

journal