Sun Home
Контроль влажности почвы и продукционного процесса при возделывании томатов

Autori:

BOTNARI VASILE

Rezumat:

Un rol deosebit în aprovizionarea plantelor cu apă revine depunerilor atmosferice, ponderea cărora în lipsa irigaţiei a constituit 83%. Coefi cientul de utilizare a apei variază într-un diapazon larg şi depinde de particularităţile biologice ale soiurilor, condiţiile climatice, rezervele de umiditate, cantitatea de apă administrată în procesul de irigare şi capacitatea de infi ltrare a solului. Pentru obţinerea unei tone de fructe marfă de tomate în condiţii fără irigare s-au consumat 86 m3 de apă. Majorarea nivelului de aprovizionare cu apă de la 70 la 80% din umiditatea efectivă a câmpului a sporit consumul de apă cu 30-40 m3/t de producţie, reducând efi cacitatea apei la irigare. Simularea virtuală reprezintă un mod avantajos de cercetare, înlesneşte procesarea rezultatelor factologice, cunoştinţelor acumulate şi utilizarea acestora în sintetizarea măsurilor agrotehnice.Решающая роль в обеспечении растений влагой принадлежит осадкам, доля которых в условиях без орошения составила 83%. Коэффициент водопотребления колеблется в широких пределах и зависит от биологических особенностей отдельных сортов и условий года, запасов влаги в почве, количества оросительной воды и величины инфильтрации. На формирование одной тонны стандартных плодов томата без орошения расходовалось 86 м3. Повышение уровня водообеспеченности с 70 до 80% от НВ увеличивало водопотребление на 30-40 м3/т продукции, тем самым снижало эффективность использования оросительной воды. Моделирование - наиболее экономичный путь исследований и способствует обобщению уже накопленных знаний и их применению для выработки агротехнологических решений.A decisive role in plant humidity provision belongs to precipitation, the share of which in the conditions without irrigation was 83%. The coeffi cient of water use varies widely and depends on the biological characteristics of individual varieties and weather conditions, on the moisture reserves in soil, the amount of irrigation water and the magnitude of infi ltration. The formation of one ton of standard tomato fruits without irrigation required 86 m3. Increased availability of water from 70 to 80% of fi eld capacity increased from the smallest water consumption by 30-40 m3/t of production, reducing the effi ciency of irrigation water use. Modeling is the most economical way of research and promotes the synthesis of already existing knowledge and their use for the development of agriculture technology solutions.

Cuvinte-cheie:

почва, влажность, орошение, растения, томаты

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal