Sun Home
Modificarea interrelatţiilor funcţionale dintre organele plantelor de Zea mays L. în condiţii de secetă

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, BRÂNZĂ LILIA, ALUCHI NICOLAE

Rezumat:

S-a demonstrat, că stresul hidric şi oxidativ, condiţionat de secetă, cauzează perturbări în interrelaţiile funcţionale dintre organe ca consecinţă a deosebirilor principiale ale gradului de modifi care a parametrilor status-ului apei, destrucţiilor oxidative şi schimbării activităţii enzimelor antioxidative în organele plantelor. Deosebit de afectate de impactul secetei sunt rădăcinile; tulpinile, însă, reprezintă o zonă cu status hidric relativ stabil, având, probabil şi o funcţie de protecţie a meristemelor organelor generative. S-a confi rmat ipoteza conform căreia apa este factorul antrenat în reglarea activităţii funcţionale a plantei ca organism integru, contribuie la menţinerea relaţiilor coordonate dintre organe şi îndeplineşte, de rând cu alţi factori, funcţia de integrare la nivel nu numai celular, dar şi de organism.В работе показано, что водный и окислительный стрессы, обусловленные засухой, вызывают нарушения функциональных взаимоотношений органов вследствие принципиальных различий в степени изменений водного статуса, окислительных деструкций и активности антиокислительных ферментов. Особенно чувствительны к недостатку влаги в почве являются корни; стебли же являются зоной с относительно стабильным водным статусом, направленным на защиту меристем генеративных органов. Подтверждена гипотеза, в соответствии с которой, вода является фактором, вовлеченным в регуляцию функциональной активности растения, способствует поддержанию координированных взаимоотношений между органами и выполняет, наряду с другими факторами, функцию интеграции не только на уровне клеток, но и организма.It was demonstrated that water and oxidative stress, conditioned by drought, causing disruptions in the functionally interrelations of the organs as consequence of differences in the degree of water’s status change, oxidative distructions and change in the activity of antioxidative enzymes in plant organs. Roots are particularly affected by the impact of the drought, while stems represent an area with relatively stable water status and have, probably, a protective function of generative organs meristem. The assumption was confi rmed that water is a factor involved in adjusting the plant functional activity, contributes to maintaining the coordinate’s relations between organs and fulfi lls, along with other factors, the integration function both at the cellular and organism level.

Cuvinte-cheie:

status-ul apei, stres oxidativ, enzyme antioxidative, organe, plante

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal