Sun Home
Влияние интенсивной физической нагрузки на микроэлементный статус организма

Autori:

GARAEVA OLGA

Rezumat:

Existenţa insuficientă şi contradictorie a rezultatelor experimentale convingătoare privind modificarea metabolismului microelementelor la sportivi în timpul efortului fi zic exesiv, în special în timpul competiţiilor, a determinat scopul acestor cercetări. Ca obiect de studiu au servit adolescenţi sănătoşi în vârstă de 15-18 ani: 17 adolescenţi, care nu practicau sport (grupa de control) şi 17 sportivi. S-a studiat conţinutul microelementelor în sânge şi urină la sportivi prin metoda RMN. La sportivi în condiţii relativ confortogene în plasma sanguină conţinutul de zinc este sporit de 3,49 ori comparativ cu normele clinice unanim acceptate şi de 1,5 comparativ cu grupul de control. Conţinutul de fi er este scăzut de 2,76 ori comparativ cu norma, ceea ce corespunde datelor din literatură, şi de 3,14 ori comparativ cu grupul de control. Conţinutul de nichel la toţi adolescenţii depăşeşte norma de 3,3 ori. Efortul fi zic intensiv provoacă la sportivi eliminarea sporită a zincului şi manganului. Concomitent excreţia cuprului la efort fi zic intensiv scade. Îmbogăţirea raţiei alimentare cu fi er, zinc şi mangan poate contribui la compensarea pierderilor lor.Убедительных экспериментальных данных о сдвигах метаболизма микроэлементов у спорт сменов при высоких физичес ких нагрузках, особенно во время соревнований сравнительно немного и они противоречивы, что определило цель нашего исследования. Объектом исследования, служили здоровые юноши в возрасте 15-18 лет: 17 юношей, не занимающихся спортом (группа контроля), и 17 спортсменов. Изучалось содержание микроэлементов в крови и моче у спортсменов методом атомно-абсорбционной спектроскопии. У спортсменов в покое в плазме крови повышено содержание цинка в 3,49 раз по сравнению с общепринятой в клиниках нормой и в 1,5 по сравнению с группой контроля. Содержание железа снижено в 2,76 раза по сравнению с нормой, что согласуется с данными литературы, и в 3,14 раза по сравнению с группой контроля; содержание никеля у всех юношей превышает норму в 3,3 раза. Интенсивная физичес кая нагрузка вызывает у спортсменов повышенное выведение цинка и марганца. В то же время экскреция меди при интенсивных физических нагрузках снижается. Обогащение рациона железом, цинком и марганцем может способствовать компенсации их потерь.The principal aim of this work was to study the infl uence of intensive physical exercises on organism’s status of microelements using the method of atomic absorption spectroscopy in blood and urine. Healthy young men aged 15-18 were selected for the research: 17 who don’t practice sport used as a control group and 17 professional athletes who practice swimming. Zinc concentration increased by 3.49 times in the athletes in a rest state in blood plasma compared to the conventional norm in clinics and by 1.5 compared with the control group. The iron content reduced by 2.76 times compared with the norm, which is consistent with the literature data, and by 3.14 times compared to the control group; the content of nickel exceeds the norm by 3.3 times at all males, which is probably the result of the ecological status of the country. Intense physical exercises cause increased excretion of zinc and manganese at athletes. At the same time, the copper’s excretion decreases during intense physical exercises. The enrichment of the diet with iron, zinc and manganese may help compensate for their losses.

Cuvinte-cheie:

Микроэлементы, обмен веществ, физическая нагрузка, кровь моча, спортсмены

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.29 MB)

Ediţia curentă

journal