Sun Home
Влияние нормобарической гипоксии на модуляцию кровотока в системе микроциркуляции

Autori:

CARATERZI GALINA

Rezumat:

Методом лазерной допплеровской флоуметрии изучены показатели микроциркуляции у 15 условно здоровых добровольцев в процессе нормобарической гипоксической тренировки. Показано, что при менее выраженной гипоксии наблюдается высокая вариабельность показателей микроциркуляции, в то время как при более выраженной гипоксии имеет место достаточно высокая синхронизация их модификации. Повышение таких показателей, как АmaxHF, АmaxCF, и уменьшение АmaxLF, могут служить маркерами функционального напряжения, что позволит осуществлять индивидуальный подбор саногенного режима нормобарической гипоксической тренировки.The method of laser Doppler fl owmetry has been used to examine the indices of microcirculation in 15 conditionally healthy volunteers in the process of normobaric hypoxic exercise. It has been shown that, under the less pronounced hypoxia, a high variability of microcirculation indices is observed whereas, under the more pronounced hypoxia, a rather considerable synchronization of their modifi cation takes place. The increase of such indices as Аmax HF, Аmax CF and the decrease of Аmax LF can serve as markers of functional strain. That will enable us to carry out individual selection of sanogenic regimen of normobaric hypoxic exercise.Prin metoda Laser-Doppler fl oumetriei au fost studiaţi indicii microcirculaţiei a 15 voluntari, condiţionat sănătoşi, în procesul antrenării acestora în condiţii de hipoxie normobarică. S-a demonstrat că la o hipoxie mai puţin exprimată predomină variabilitatea indicilor microcirculaţiei, în timp ce la un nivel mai înalt al hipoxiei are loc o sincronizare destul de înaltă a modifi cărilor. Majorarea indicilor amplitudinei maximale a oscilaţiilor respiratorii (Аmax HF), a undelor pulsatile (Аmax CF) şi a oscilaţiilor de frecvenţă joasă (Аmax LF) poate servi ca marcher a suprasolicitării funcţionale, fapt ce permite selectarea individuală a regimului sanogen al antrenării în condiţiile hipoxiei normobarice.

Cuvinte-cheie:

нормобарическая гипоксия, микроциркуляция, саногенный режим, вариабельность показателей, флоуметрия

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.32 MB)

Ediţia curentă

journal