Sun Home
Particularităţi morfo-fiziologice şi geneticomoleculare ale interacţiunii Helianthus annuus L. – Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni

Autori:

DUCA MARIA, PORT ANGELA, ŞESTACOVA TATIANA

Rezumat:

Mana fl orii-soarelui indusă de Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni, cauzează o pierdere a recoltei pînă la 4-6 q/ha, fi ind considerată una dintre cele mai devastatoare boli a fl orii-soarelui. Articolul include date recente privind ciclul vital al manei, diagnosticul şi simptomatica bolii, impactul economic şi măsurile de combatere a patogenului, nomenclatura şi variabilitatea genetică a raselor cunoscute, genele de rezistenţă Pl şi markerii moleculari linkaţi cu acestea.Sunfl ower downy mildew induced by Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni causes signifi cant yield losses reaching 4-6 c/ha and is considered one of the most devastating diseases of sunfl ower. The review includes current data regarding the pathogen life cycle, diagnostics and symptoms of the disease, economic impact and phytosanitary measures, nomenclature and genetic variability of the known races, Pl resistance genes and molecular markers linked with these.Ложная мучнистая роса подсолнечника, вызываемая Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni, производит значительные потери урожая 4-6 ц/га, являясь одним из опасных патогенов подсолнечника. Обзор включает современные данные о жизненном цикле патогена, диагностике и симптомах заболевания, экономической значимости и методах борьбы, номенклатуре и генетическом разнообразии известных рас, генах устойчивости Pl и молекулярных маркерах, сцепленных с ними.

Cuvinte-cheie:

Helianthus annuus, Plasmopara halstedii, rezistenţă, gene Pl, screening molecular

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (318)

Anul:

2012

Descarcă

Download PDF (0.46 MB)

Ediţia curentă

journal