Sun Home

Вклад в исследованиях воздействия на окружающую среду очищенных сточных вод на биологических очистительных установках

Contribuții la studiul privind impactul cauzat mediului de apele reziduale epurate la stațiile de purificare biologică

Contributions to the environmental impact of the wastewater treated at biological purification plants

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.14

Autori:

BULIMAGA CONSTANTIN, PRODAN PETRU

Rezumat:

Este stabilit, că impactul asupra mediului cauzat de apele reziduale purificate la stațiile de epurare (SEB) este determinat de mai mulți factori: de performanța instalațiilor de purificare, de volumul și gradul de poluare a apelor reziduale, specificul poluanților înlăturați și capacitatea de epurare a SEB. Cel mai înalt grad de epurare a apelor reziduale (AR) este realizat la stația de tratare a Î.M. „Regia Autosalubritate”. Un nivel înalt de poluare a mediului este cauzat de AR de la Î.M. „Vinăria Bardar” S.A. și epurate la stația locală. Depășirile pentru CCO-Cr sunt de 1,61 ori, pentru primul caz și 1,04 ori pentru al doilea caz. Pentru CBO5 depășirile constituie 2,54 ori, și 1,82 ori, respectiv. Apa din iazul „Negară Vasile”, indică la faptul, că după oxigenul dizolvat, CCO-Cr, azotul amoniacal și azotul de nitrit, corespunde clasei II de calitate, după conținutul azotului de nitrat și cloruri - la clasa I, după conținutul de sulfați - la clasa V, fier total – la clasa a IV și după conținutul de zinc - calitatea de clasa III. Un impact esențial asupra SEB Chișinău, este cauzat de SA „JLC” Lactate, mun. Chișinău, unde concentrația tuturor poluanților din AR deversate în canalizare depășește valorile limite admisibile.

It is established that the environmental impact caused by purified wastewater at wastewater treatment plants (WWTP) is determined by several factors: the performance of purification plants, the volume and degree of wastewater pollution, the specificity of the pollutants removed and the purification capacity of WWTP. The highest degree of wastewater treatment is achieved at the water treatment plant "Regia Autosalubritate". A high level of environmental pollution is caused by wastewater from the "Vinăria Bardar" S.A. and treated at the local station. Exceedances for CCO-Cr are 1.61 times for the first case and 1.04 times for the second case. For CBO5, the excedances are 2.54 times and 1.82 times, respectively. The water from the “Negară Vasile” pond indicates that after dissolved oxygen, CCO-Cr, ammoniacal nitrogen and nitrite nitrogen, it corresponds to quality class II, according to the content of nitrate and chloride nitrogen - to class I, according to the sulfate content - in class V, total iron - in class IV and after zinc content - grade III quality. An essential impact on Chisinau treatment plant is caused by JSC "JLC" Lactate, Chisinau municipality, where the concentration of all wastewater pollutants discharged into the sewerage exceeds the allowable limit values.

Установлено, что воздействие на окружающую среду очищенных сточных вод на очистных сооружениях определяется рядом факторов: производительностью очистных сооружений, объемом и степенью загрязнения сточных вод, спецификой удаляемых загрязняющих веществ и очистной мощностью очистных сооружений. Наивысшая степень очистки сточных вод достигается на водоочистных сооружениях «Regia Autosalubritate». Высокий уровень загрязнения окружающей среды вызывают сточные воды АО "Винария Бардар", которые очищаются на местной станции. Превышения для CCO-Cr составляют 1,61 раза для первого случая и 1,04 раза для второго случая. Для CBO5 превышения составляют 2,54 и 1,82 раза соответственно. Вода из пруда «Негарэ Василе» показывает, что после растворенного кислорода, ССО-Cr, аммиачного азота и нитритного азота она соответствует II классу качества, по содержанию нитратного и хлоридного азота - I классу, по сульфатному по содержанию - в V классе, общего железа - в IV классе и после содержания цинка - в III классе качества. Существенное воздействие на очистные сооружения Кишинева оказывает АО «JLC» Lactate, мун. Кишинэу, где концентрация всех загрязнителей сточных вод, сбрасываемых в канализацию, превышает допустимые предельные значения.


Cuvinte-cheie:

performanța instalațiilor, levigat, specificul poluanților, osmoza inversă, factori determinanţi, încărcătura de poluanți, plant performance - leaching - specific pollutants- reverse osmosis - determining factors- pollutant load, специфика процесса очистки - фильтрат- специфические загрязнители- обратный осмос - определяющие факторы- загрязняющая нагрузка

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.94 MB)

Ediţia curentă

journal