Sun Home

Процесс естественного восстановления петрофитной экосистемы карьера „Лафарж цемент” (Молдова)

Concepția restabilirii naturale a ecosistemului petrofit pe suprafața haldelor de steril din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova)S.A.

Concept of natural restoration process of the petrophyte ecosystem on the surface of the tailing dumps in the limestone quarry "Lafarge Ciment" (Moldova) S.A.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.13

Autori:

BULIMAGA CONSTANTIN

Rezumat:

Procesul de restabilire naturală a ecosistemului pietrofit constă din următoarele etape: de formare a haldelor de steril, de inițiere și restabilire a biodiversității pe suprafața haldelor de steril, de solificare (formare a noului sol) pe suprafața haldelor, de acumulare a nutrienților (azot, fosfor, K2O) și de formare a humusului în straturile de sol nou-formate pe suprafața haldelor de steril în dependență de vârsta acestora. Etapele sunt stabilite experimental studiind dinamica: dezvoltării numărului de specii de plante pe suprafața haldelor, gradului de evoluare a regosolurilor în șirul cronologic, a rezultatelor creșterii conținutului nutrienților și de formare a humusului în dependență de vârsta haldelor cercetate. A fost demonstrată Legitatea privind procesul de formare a solului pe suprafața haldelor de steril, care reprezintă consecutivitatea și interacțiunea reciprocă a proceselor naturale de inițiere și dezvoltare a diversității biologice vegetale pe suprafața haldelor, de solificare (formarea noului sol), de acumulare a nutrienților și formare a humusului în regosoluri, care au loc simultan, fără intervenția omului și asigură procesul de formare naturală a ecosistemului petrofit.

The process of natural restoration of the petrophyte ecosystem consists of the following stages: formation of tailing dumps, initiation and restoration of biodiversity on the surface of tailings dumps, solification (formation of new soil) on the surface of dumps, accumulation of nutrients (nitrogen, phosphorus, K2O) and humus formation in the layers of newly formed soil on the surface of tailings dumps depending on their age. The stages are established experimentally by studying the dynamics: the development of the number of plant species on the surface of the dumps, the degree of evolution of regosols in the chronological sequence, the results of increasing the nutrient content and humus formation depending on the age of the studied tailing dumps. The regularity has been demonstrated regarding the process of soil formation on the surface of tailings dumps, which represents the succession and mutual interaction of the natural processes of initiation and development of plant biological diversity on the surface of dumps, solification (new soil formation), nutrient accumulation and humus formation in soils, which take place simultaneously without human intervention and ensures the process of natural formation of the petrophyte ecosystem.

Процесс естественного восстановления петрофитной экосистемы состоит из следующих этапов: формирование хвостохранилищ, инициирование и восстановление биоразнообразия на поверхности хвостохранилищ, образование новых почв на поверхности отвалов, накопление питательных веществ (азот , фосфор, К2О) и образование гумуса в новообразованных слоях почв на поверхности хвостохранилищ в зависимости от их возраста. Стадии установлены экспериментально путем изучения динамики: развития численности видов растений на поверхности отвалов, степени эволюции регозолей в хронологической последовательности, результатов повышения содержания питательных веществ и гумусогенеза в зависимости от возраста. Показана закономерность процесса почвообразования на поверхности хвостохранилищ, который представляет собой преемственность и взаимовзаимодействие естественных процессов зарождения и развития биологического разнообразия растений на поверхности отвалов, нового почвообразования, биогенного накопления и образования гумуса в почвах, протекающие одновременно без вмешательства человека и обеспечивающие процесс естественного формирования петрофитной экосистемы.


Cuvinte-cheie:

proces, restabilire naturală, ecosistem petrofit, acumularea nutrienților, proces biogeochimic, proces de solificare, process theory - natural restructuring - petrophyte ecosystem - nutrient accumulation - biogeochemical process - process of solifying, теория процесса – естественное восстановление- петрофитной экосистемы - накопление питательных веществ - биогеохимический процесс, процесс образования почв

Domenii:

Geologie şi Mineralogie , Geografie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (1 MB)

Ediţia curentă

journal