Sun Home

Влияние полиэтилена низкой плотности на развитие растений сои и вики и на формирование корневых клубеньков

Influența polietilenei cu densitate scăzută asupra dezvoltării plantelor de soia și măzăriche, și formării nodozităților de rădăcină

The influence of low-density polyethylene on the development of soybean and vetch plants, and on the formation of root nodules

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.11

Авторы:

CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE

Резюме:

Introducerea polietilenei de densitate scăzută (LDPE, 1-5 g/kg) în solul cernoziom tipic slab humifer a avut un impact toxic pentru dezvoltarea soii și formarea simbiozei cu rizobiile autohtone din sol. Totodată, bacterizarea semințelor soii cu Rhizobium japonicum RD2 a contribuit la dezvoltarea toleranței plantei față de LDPE – după toți parametrii de dezvoltare inclusiv numărul nodozităților de rădăcină nu au fost observate diferențe semnificative statistic față de varianta martorului cu bacterizare și fără introducerea LDPE în sol. Tratarea solului cu LDPE a stimulat considerabil creșterea plantelor de măzăriche bacterizate cu Rhizobium leguminosarum K2 (direct proporțional de concentrația LDPE) – masa uscată a plantelor a crescut (statistic semnificativ) – cu 39,3-64,3%, și numărul nodozităților de rădăcină – de 2,4-2,8 ori față de martorul absolut. Ca rezultat, a fost evidențiată posibilitatea utilizării plantelor de soia și măzăriche în tehnologiile de fitoremediere a terenurilor contaminare cu deșeuri de plastic, precum și importanța continuării cercetărilor cu scopul implementării practice a potențialului evidențiat.

The introduction of low-density polyethylene (LDPE, 1-5 g/kg) into a poorly humified Typical chernozem resulted in negative effects on the growth of soybean plants and formation of nodules on their roots. At the same time this toxic impact from LDPE was completely neutralized after the soybean seeds had been bacterized with the Rhizobium japonicum RD2 strain – there were no statistical differences in the plant growth parameters and root nodule number observed between the parallel cases where the bacterized seeds were grown in soil with and without LDPE. The introduction of LDPE into soil had a significant stimulating effect in the case of vetch plants: the plant dry biomass increased by 39,3-64,3%, and the number of root nodules – by 2,4-2,8 times. As a result, it was demonstrated that soybean and vetch plants possess a phytoremediation potential for the cases of soil pollution by LDPE. Further research is recommended to evaluate and implement this potential.

Внесение полиэтилена низкой плотности (ПЭНП, 1-5 г/кг) в типичный малогумусный чернозём оказало токсичное влияние на развитие сои и формирование симбиоза с автохтонными ризобиями. В то же время бактеризация семян сои штаммом Rhizobium japonicum RD2 (CNMN- Rhizobium japonicum RB-06) способствовала появлению толерантности сои к ПЭНП: растения соответствующего варианта не имели статистически значимых отличий к контролю с бактеризацией и без ПЭНП по всем параметрам развития, включая количество корневых клубеньков. Внесение в почву ПЭНП значительно стимулировало рост растений вики, бактеризованной штаммом Rhizobium leguminosarum K2 (CNMN- Rhizobium leguminosarum RB-02): прямо пропорционально концентрации внесённого ПЭНП сухая масса растений увеличилась (статистически значимо) на 39,3–64,3%, а количество корневых клубеньков – в 2,4–2,8 раза по сравнению с абсолютным контролем. В итоге, выявлена возможность использования растений сои и вики в технологиях фиторемедиации земель, загрязнённых отходами пластика, а также перспективность дальнейших исследований по практической реализации данного потенциала.


Cuvinte-cheie:

fitobioremediere, poluarea solului, polietilenă, nodozități, Măzăriche, soia, phytobioremediation, soil pollution, polyethylene, nodules, peas, soybeans, фитобиремедиация, загрязнение почвы, полиэтилен, клубеньки, вика, соя

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (344)

Год:

2021

Скачать

Download PDF (1.21 MB)

Текущие издание

journal