Sun Home

Особенности экспрессии саногенных эмоций у белых крыс при реализации пищевого поведения

Peculiarities of expression of sanogenic emotions in white rats in the realization of food behavior

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.06

Autori:

LISTOPADOVA LIUDMILA, BACIU ANATOLIE, ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, FILIPENCO ELENA

Rezumat:

Folosind o metodă modernă pentru evaluarea expresiei emoționale în partea rostrală a capului și a auriculelor la rozătoarele de laborator, au fost relevate diferențe semnificative în indicatorii cantitativi și, în special, calitativi ai expresiei emoțiilor la șobolanii albi, în funcție de gradul de atractivitate a produselor alimentare consumate, precum şi de elementul de „noutate” a alimentului introdus în raţie, ceea ce denotă despre posibilitatea și veridicitatea utilizării acesteia în calitate de metodă alternativă sau suplimentară în studiul exprimării nu numai a emoțiilor negative (așa cum s-a arătat anterior), ci și a emoțiilor pozitive în contextul comportamentului alimentar și a altor tipuri de activităţi. Rezultatele experimentelor arată, că consumul de alimente cu proprietăți hedonice în combinație cu limitarea cantității lor, precum și deprivarea preliminară de alimente stimulează semnificativ expresia emoțională pozitivă, care diminuează odată cu scăderea efectului noutății complexului stimulilor reflexogeni senzoriali.

Using a modern method of assessing emotional expression in the region of the rostral part of the head and auricles in laboratory rodents revealed significant differences in quantitative and especially in qualitative indicators of the expression of emotions in white rats depending on the degree of attractiveness and novelty of the food consumed, which indicates the possibility and adequacy of the application of this method as an alternative or additional in the study of expression of not only negative (as shown earlier), but also positive emotions in the context of the implementation of eating behavior and other types of activities. Experimental results show that food intake with hedonic properties in combination with limiting its amount and preliminary food deprivation significantly stimulates positive emotional expression, which is weakened with a decrease of the effect of novelty of the complex of sensory reflexogenic stimuli.

С использованием современного метода оценки эмоциональной экспрессии в области ростральной части головы и ушных раковин у лабораторных грызунов выявлены существенные различия в количественных и, особенно, качественных показателях экспрессии эмоций у белых крыс в зависимости от степени привлекательности и новизны потребляемой пищи, что свидетельствует о возможности и адекватности применения данного метода в качестве альтернативного или дополнительного при исследовании экспрессии не только негативных (как было показано ранее), но и позитивных эмоций в условиях реализации пищевого поведения и других видах деятельности. Результаты опытов показывают, что потребление пищи с гедонистическими свойствами в сочетании с ограничением ее количества и предварительной пищевой депривацией существенно стимулирует позитивную эмоциональную экспрессию, которая ослабляется при снижении эффекта новизны комплекса сенсорных рефлексогенных стимулов.


Cuvinte-cheie:

comportament alimentar, exprimarea emoţiilor, sistemul de recompensare a creierului, sistemul orexinergic activator, motivare, feeding behavior, emotion expression, reward system, orexinergic activating system, motivation, пищевое поведение, экспрессия эмоций, система вознаграждения мозга, орексинергическая активирующая система, мотивация

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (1.56 MB)

Ediţia curentă

journal