Sun Home

Влияние длительного потребления биомассы штаммов Streptomyces massasporeus cnmn-36 и Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 на условно-рефлекторные научение и память белых крыс разного возраста

Influența consumului pe termen lung al biomasei tulpinilor Streptomyces massasporeus cnmn-36 și Streptomyces fradiae CNMN Aac-11 asupra învățării și memoriei reflector- condiționate a șobolanilor albi de diferite vârste

The effect of long-term consumption of biomass of streptomycetes on conditioned-reflex learning and memory of white rats of different ages

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.05

Autori:

ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, VASILICIUC ANASTASIA, GARBUZNEAC ANASTASIA, LEORDA ANA, MANGUL OLGA, BURŢEVA SVETLANA, FILIPENCO ELENA, TIHONENCOVA LILIA

Rezumat:

În experimentele pe șobolani albi masculi, s-a constatat, că consumul pe termen lung al biomasei tulpinilor de streptomicete ‒ Streptomyces massasporeus CNMN-36 și, într-o măsură mai mare, Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, izolate din solurile Moldovei, în mod semnificativ facilitează procesul de învățare a abilității de evitare activă și încetinește procesul de stingere a memoriei reflector-condiționate la animalele tinere și, în special, senile, ceea ce deschide perspective pentru studierea ulterioară a metaboliților acestor tulpini de streptomicete în scopul evidențierii substanțelor cu proprietăți neuroprotectoare și nootrope.

The experiments on male white rats revealed that long-term consumption of the biomass of local strains of streptomycetes - Streptomyces massasporeus CNMN-36 and, to a greater extent, Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 isolated from soils of Moldova significantly facilitates the process of learning the skill of active avoidance and slows down the process of extinction of the conditioned reflexes in young and, especially, old animals, which opens up prospects for further study of metabolites of these strains of streptomycetes in order to select substances with neuroprotective and nootropic properties.

В экспериментах на белых крысах-самцах обнаружено, что длительное потребление биомассы штаммов стрептомицетов - Streptomyces massasporeus CNMN-36 и, в большей степени, Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, выделенных из почв Молдовы, существенно облегчает процесс обучения навыку активного избегания и замедляет процесс угасания условно-рефлекторной памяти у молодых и, особенно, старых животных, что открывает перспективы дальнейшего исследования метаболитов данных штаммов стрептомицетов с целью выделения веществ с нейропротекторными и ноотропными свойствами.


Cuvinte-cheie:

reflex condiționat, învăţare, memorie, Streptomicete, biomasă, conditioned reflex, learning, memory, Streptomycetes, biomass, условный рефлекс, научение, память, стрептомицеты, биомасса

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.77 MB)

Ediţia curentă

journal