Sun Home

Роль кислотно-пептического фактора в патогенезе развития кислотозависимых заболеваний желудка

Role of acid-peptic factor in the pathogenesis of the development of acid-related gastric diseases

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.04

Autori:

ORGAN ALEXEI, MEREUŢĂ ION, CIOCHINĂ VALENTINA, POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA, SANDUŢA STANISLAV, UNTU BORIS, UNTU PETRU

Rezumat:

Гиперацидность желудка играет основную роль в развитии кислотозависимых заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Соблюдение определенного равновесия между рефлекторными (нервными) и гуморальными факторами регуляции процесса кислотообразования способствует сохранению компенсаторной саногенной реакции со стороны факторов агрессии и защиты слизистой оболочки желудка. Показано, что на начальном этапе развития патологии имеет место превалирование рефлекторного звена регуляции процесса кислотообразования. В последствии, при дальнейшем развитии патологии имеет место превалирование уже гуморального звена. При чрезмерном преобладании гуморальной регуляци и кислотообразующей функции происходит повреждение слизистой оболочки желудка в виде эрозий (превалирование ˃50%). В патогенетической терапии следует воздействовать на рефлекторное (нервное) звено регуляции процесса кислотообразования на начальном этапе. На втором этапе необходимо проводить более избирательную терапию по блокированию гуморального звена. При наличии в организме инфекции Helicobacter pylori необходимо провести адекватную эрадикационную терапию.

Hiperaciditatea stomacului joacă un rol major în dezvoltarea bolilor dependente de acid ale tractului gastro-intestinal superior. Respectarea unui anumit echilibru între factorii reflectori (nervoși) și umorali ai reglării procesului de acidogeneză contribuie la păstrarea unei reacții sanogene compensatorii din partea factorilor de agresivitate și protecție a mucoasei gastrice. S-a demonstrat că în stadiul inițial al dezvoltării patologiei există o prevalență a legăturii reflexe în reglarea procesului de acidogeneză. Ulterior, odată cu dezvoltarea în continuare a patologiei, are loc prevalența legăturii umorale. În cazul prevalării excesive a reglării umorale a funcției de acidogeneză, are loc afectarea mucoasei gastrice sub formă de eroziuni (prevalență ˃ 50%). În terapia patogenetică, este necesar de a acționa asupra legăturii reflexe (nervoase) în reglarea procesului de acidogeneză în stadiul inițial. La a doua etapă, este necesară efectuarea unei terapii mai selective pentru a bloca legătura umorală. În cazul prezenței infecției cu Helicobacter pylori în organism, este necesar să se efectueze o terapie adecvată de eradicare.

Hyperacidity of the stomach plays a major role in the development of acid-related diseases of the upper gastrointestinal tract. Observance of a certain balance between reflex (nerve) and humoral factors regulating the process of acid formation contributes to the preservation of a compensatory sanogenic reaction from factors of aggression and protection of the gastric mucosa. It is shown that in the initial stage of the development of pathology, the reflex link of the regulation process of acid formation prevails. Later, with the further development of pathology, the prevalence of the humoral link already takes place. With the excessive prevalence of humoral regulation of the acid-forming function, damage to the mucous membrane occurs in the form of erosions (prevalence of 50%). In pathogenetic therapy, it is necessary to influence the reflex (nerve) link of the regulation process of acid formation at the initial stage. At the second stage, it is necessary to conduct a more selective therapy to block the humoral. In the presence of Helicobacter pylori infection in the body, it is necessary to carry out an adequate eradication therapy.


Cuvinte-cheie:

stomac, factori acizi, boală, individualitate, желудок, кислотные факторы, заболевание, индивидуальность, stomach, acid factors, disease, individuality

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.77 MB)

Ediţia curentă

journal