Sun Home

Гельминтическая фауна амфибий комплекса Pelophylax esculenta (Anura): взаимоотношения в системе паразит- хозяин

Fauna helmintică la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Anura): relații în sistemul parazit-gazdă

Helminth fauna in amphibians of Pelophylax esculenta complex (Anura): relations in the parasite-host system

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.02

Autori:

GHERASIM ELENA

Rezumat:

În această lucrare sunt expuse rezultate ale cercetărilor helmintologice de durată (2013-2021) efectuate la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus x Pelophylax lessonae x Pelophylax esculentus) din diverse tipuri de habitate acvatice naturale și antropizate ale Republicii Moldova. O mare varietate de organisme (metazoare, protozoare, ecto- și endoparaziți etc.) în ciclul lor evolutiv sunt dependente de amfibieni, astfel anurele servesc în calitate de gazde complementare, intermediare și definitive, iar fauna lor helmintică este parte componentă a ecosistemelor acvatice atât naturale, cât și antropizate. Potrivit investigațiilor helmintologice, speciile de amfibieni sunt infestate cu 22 de specii de helminți care, din punct de vedere taxonomic, se încadrează în 3 clase: clasa Trematoda cu 14 specii, Clasa Secernentea – 6 specii și clasa Palaecanthocephala cu 2 specii. Gradul de infestare cu helminți a amfibienilor variază în funcție de specificul habitatelor, de structura biodiversității, dar și de impactul factorului antropic asupra ecosistemelor populate de amfibieni. Caracteristicile comportamentale și adaptările morfologice atât ale gazdelor, cât și ale paraziților reflectă relațiile lor evolutive.

This paper presents data of long-time helminthological research (2013 - present) conducted on amphibians of the Pelophylax esculenta complex (Pelophylax ridibundus x Pelophylax lessonae x Pelophylax esculentus) from various types of natural and anthropized aquatic habitats of the Republic of Moldova. A wide variety of organisms (metazoans, protozoa, ecto- and endoparasites etc.) in their evolutionary cycle are dependent on amphibians, so anurans serve as complementary, intermediate and definitive hosts, and their helminthic fauna is a component part of the aquatic ecosystems natural and anthropogenic. According to the helminthological investigations, it was established that the researched amphibian species are infested with 22 species of helminths, which, from a taxonomic point of view, fall into 3 classes: Trematoda class with 14 species, Secernentea Class - 6 species and Palaecanthocephala class with 2 species . The degree of helminth infestation of amphibians varies depending on the specifics of the habitats, the structure of biodiversity, but also the impact of the anthropogenic factor on the ecosystems populated by amphibians. The behavioral characteristics and morphological adaptations of the hosts and the parasites reflect their evolutionary relationships.

В данной статье представлены результаты многолетних гельминтологических исследований (с 2013 г. по настоящее время), проведенных на земноводных комплекса Pelophylax esculenta (Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae, Pelophylax esculentus) из различных типов природных и искусственных водных биотопов Республики Молдова. Большое разнообразие организмов (многоклеточные, простейшие, экто- и эндопаразиты и др.) в своем эволюционном цикле зависят от амфибий, поэтому они служат дефинитивными, промежуточными и окончательными хозяевами, а их гельминтофауна является составной частью природных и искусственных водных экосистем. По результатам гельминтологических исследований установлено, что изученные виды амфибий заражены 22 видами гельминтов, которые, с таксономической точки зрения, делятся на 3 класса: класс Trematoda - 14 видов, класс Secernentea - 6 видов и класс Palaecanthocephala с 2 видами. Степень зараженности земноводных гельминтами варьирует в зависимости от специфики местообитаний, структуры биоразнообразия, а также воздействия антропогенного фактора на экосистемы, населенные земноводными. Поведенческие характеристики и морфологические адаптации как хозяев, так и паразитов отражают их эволюционные отношения.


Cuvinte-cheie:

amfibieni, Pelophylax esculenta, relație gazdă-parazit, amphibian, Pelophylax esculenta, host-parasite relationship, Pelophylax esculenta, отношения паразит-хозяин

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (2.02 MB)

Ediţia curentă

journal