Sun Home

Фотокаталитическое окисление реагентом фентона анионного пав 2-этилгексил натрия сульфата.

Oxidarea foto-catalitică cu reagentul Fenton a surfactantului anionic 2-etil-hexil sulfat de sodiu.

Photo-catalytic oxidation with the Fenton reagent of anionic surfactant 2- ethyl-hexyl natrium sulphate.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.22

Autori:

PORUBIN-SCHIMBĂTOR VERONICA, GONŢA MARIA, MOCANU LARISA

Rezumat:

A fost studiat procesul degradării și mineralizării surfactantului anionic 2-etil-hexil sulfat de sodiu (2-EHS), utilizând procesul de oxidare foto-catalitică cu reagentul Fenton. Ca urmare a cercetărilor științifice s-a constatat că eficiența degradării surfactantului 2-EHS depinde de pH-ul mediului de reacție. S-a constatat că în intervalul de pH=2-2,5 concentrația remanentă a 2-EHS este minimală și crește odată cu creșterea pH-ului, iar un rol important în aceste procese îi revine concentrațiilor ionilor de Fe2+ și a H2O2. Au fost determinare condițiile optime de realizare a procesului de degradare foto-cataliticiă a 2EHS cu reagent Fenton: [H2O2] = 0,3 mM, [Fe2+] = 0,8 mM, pH=2,5. S-a stabilit ca în astfel de condiții procesul de oxidare foto-catalitică cu reagentul Fenton decurge cu o eficiență de 95%.

The degradation and mineralization process of the anionic surfactant sodium 2ethylhexyl sulfate (2-EHS) was studied using the photo-catalytic oxidation process with Fenton reagent. As a result of the scientific research it has been found that the efficiency of degradation of the surfactant 2-EHS depends on the pH of the reaction medium. It was found that in the pH=2-2.5 range the residual concentration of the 2-EHS is minimal and increases with increasing pH, an important role in these processes is belongs to [Fe2+] and [H2O2]. The optimal conditions for carrying out the photocatalytic degradation of the 2-EHS were determined: [H2O2] = 0.3 mM, [Fe2+] = 0.8 mM, pH = 2.5. It was established that under such conditions the Fenton photo-catalytic oxidation process proceeds with an efficiency of 95%.

Процесс деградации и минерализации анионного ПАВ, 2-этилгексилсульфата натрия (2-EHS), был изучен с использованием процесса фотокаталитического окисления с реагентом Фентона. В результате научных исследований было обнаружено, что эффективность деградации анионного ПАВ 2-EHS зависит от pH реакционной среды. Было установлено, что в диапазоне pH = 2 - 2,5 остаточная концентрация 2-EHS минимальна и увеличивается c повышением pH, а также важная роль в этих процессах принадлежит [Fe2+] и [H2O2]. Были определены оптимальные условия для проведения фото-каталитического процесса разложения 2-EHS: [H2O2] = 0,3 мМ, [Fe2+] = 0,8 мМ, pH = 2,5. Установлено, что при оптимальных условиях процесс окисления c реагентом Фентона протекает с эффективностью 95%.


Cuvinte-cheie:

Oxidare foto-catalitică, reagent Fenton, surfactant anionic, 2-etil-hexil sulfat de sodiu, peroxid de hidrogen, ioni de Fe(II), photocatalytic oxidation, Fenton's reagent, anionic surfactant, sodium 2-ethyl-hexyl sulfate, hydrogen peroxide, Fe (II) ions, фотокаталитическое окисление, реактив Фентона, анионное ПАВ, 2-этилгексилсульфат натрия, пероксид водорода, ионы Fe (II)

Domenii:

Chimie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.29 MB)

Ediţia curentă

journal