Sun Home

Уязвимость лесных экосистем под воздействием изменения климата (на примере юго-востока Республики Молдова).

Vulnerabilitatea ecosistemelor silvice sub impactul schimbărilor climatice (studiu de caz Sud-Estul Republicii Moldova).

Vulnerability of forest ecosystems under the impact of climate change (case study Southeast Republic of Moldova.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.21

Authors:

NEDEALCOV MARIA, DONICA ALA, GRIGORAŞ NICOLAE

Abstract:

Ecosistemele silvice din partea de Sud-Est a țării se remarcă prin diversitate biologică bogată, cu specii rare, aflate la limita arealului natural de răspândire, fapt indus de prezența teritoriului la contactul mai multor regiuni biogeografice. Aflate sub impactul modificărilor actuale de mediu, sensibilitatea ecosistemelor forestiere față de schimbările climatice/ aridizarea climei este/va fi direct relaționată capacității de a răspunde/de adaptare a acestora către aceste modificări. Estimarea expunerii speciilor mezofile de arbori față de aridizarea climei regionale este redată prin utilizarea concomitentă a indicilor eco-climatici Indicele de Ariditate De Martonne (IM) și Coeficientul Ellenberg (EQ). S-a constatat, că ecosistemele silvice din regiune dispun de un nivel înalt de vulnerabilitate față de aridizarea climei, cu tendințe spre un nivel foarte înalt de vulnerabilitate – condiții ce induc deficit de durată în umiditate și, respectiv, degradarea pădurilor. Tendințele accelerate de schimbare a climei, va determina schimbarea sensibilității speciilor forestiere la deficitul de apă (risc sporit), modificări în structura compozițională a ecosistemelor respective și deplasări corologice ale speciilor (de la pădurile mezofile de foioase din zona temperată se va trece la condiții climatice specifice creșterii și dezvoltării pădurilor aride de cvercinee, cu specii termofile). Considerăm, că rezultatele prezintă interes practic în managementul durabil al sectorului forestier.

The forest ecosystems in the South-Eastern part of the country are distinguished by rich biological diversity, with rare species, located at the limit of their natural distribution area, induced by the presence of the territory at the contact of several biogeographical regions. Under the impact of current environmental changes, the sensitivity of forest ecosystems to climate change directly related to their ability to respond / adapt to these changes. The concomitant use of the eco-climatic indices De Martonne Aridity Index (IM) and the Ellenberg Coefficient (EQ) give the estimation of the exposure of tree mesophilic species to the aridization of the regional climate. It established that the forest ecosystems in the region have a high level of vulnerability to climate aridity, with tendencies towards a very high level of vulnerability - conditions that induce a lasting deficit in humidity and, respectively, forest degradation. Accelerated climate change trends will modify the sensitivity of forest species to water scarcity (increased risk), changes in the compositional structure of those ecosystems and chorological movements of species (from mesophilous deciduous forests in the temperate zone will move to climatic conditions specific to the growth and development of arid oak forests, with thermophilic species). We consider that the results are of practical interest in the sustainable management of the forestry sector.

Лесные экосистемы на юго-востоке страны отличаются богатым биологическим разнообразием с редкими видами, расположенные на границе естественного ареала, что обусловлено наличием территории, соприкасающейся с несколькими биогеографическими регионами. Под воздействием текущих экологических изменений чувствительность лесных экосистем к изменению климата/засушливости напрямую связана с их способностью реагировать/адаптироваться к этим изменениям. Оценка подверженности мезофильных видов деревьев к аридизации регионального климата дается путем одновременного использования экоклиматических индексов: индекс засушливости Мартонна (IM) и коэффициент Элленберга (EQ). Было обнаружено, что лесные экосистемы в регионе имеют высокий уровень уязвимости к засушливому климату с тенденциями к очень высокому уровню уязвимости условиям, которые вызывают долгосрочный дефицит влажности и, соответственно, деградацию лесов. Ускоренные тенденции изменения климата приведут к повышению чувствительности лесных видов к нехватке воды (повышенный риск), изменению композиционной структуры этих экосистем и корологическим перемещениям видов (из мезофильных лиственных лесов в умеренной зоне переходят к определенным климатическим условиям роста и развития засушливых дубрав, с теплолюбивыми породами). Считаем, что полученные результаты представляют практический интерес для устойчивого управления лесным сектором.


Cuvinte-cheie:

schimbarea climei, ecosisteme silvice, vulnerabilitate, indici ecoclimatici, climate change, forest ecosystems, vulnerability, eco-climatic indices, изменение климата, лесные экосистемы, уязвимость, экоклиматические показ

Domains:

Geografie

Number:

1 (343)

Year:

2021

Download

Download PDF (0.33 MB)

Сurrent edition

journal