Sun Home

Пространственно-временная динамика линейной эрозии в Республике Молдова.

Dinamica spațială și temporală a eroziunii liniare în spațiul Republicii Moldova.

Spatial and temporal dynamics of linear erosion in the Republic of Moldova.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.20

Autori:

BOBOC NICOLAE

Rezumat:

În studiu o atenție deosebită a fost acordată identificării caracteristicilor formațiunilor eroziunii liniare. Pe baza diverselor surse de informații (materiale cartografice, fotografii aeriene din diferite perioade de timp, cadastre funciare, surse bibliografice, cercetări de teren etc.), a fost analizată dinamica spațială (densitatea râvenelor și indicii de ravenare pe unități geomorfologice și administrativ-teritoriale) și temporală a valorilor morfometrice ale ravenelor pe teritoriul Basarabiei de la mijlocul secolului al XIX-lea și Republicii Moldova în a doua jumătate a secolului XX și până în 2020. Rezultatele impactului posibil al activităților agricole, inclusiv impactul terenului arabil asupra proceselor de eroziune liniară de la mijlocul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea au fost modelate folosind tehnologia GIS.

In erosion studies, special attention was paid to identifying the characteristics of linear erosion formations. Based on different information sources (cartographic materials, aerial photographs with different years of publication, land cadasters, bibliographic sources, field research, etc.) was assessed the spatial dynamics (ravins density and raven`s formation indices by geomorphological and territorial administrative units) and temporal dynamics of morphometric and quantitative characteristics the ravines in the space of Bessarabia from the middle of the XIX century and the Republic of Moldova in the second half of the XX century, and until 2020. The results of the possible influence of agricultural activities, including arable land on the processes of the linear erosion in the middle of the XIX century and the beginning of the XX century, were modeled using GIS techniques.

При изучении эрозии особое внимание уделялось выявлению характеристик линейных эрозионных форм. На основе различных источников информации (картографические материалы, аэрофотоснимки разных лет, земельные кадастры, библиографические источники, полевые исследования и др.) оценивалась пространственная (плотность оврагов и индексы oврагообразования по геоморфологическим и территориально-административным единицам) и временная динамика морфометрических и количественных характеристик оврагов на территории Бессарабии с середины XIX века и Республика Молдова во второй половине XX века и до 2020 года. Результаты возможного влияния сельскохозяйственной деятельности, в том числе пашни, на процессы линейной эрозии в середине XIX и в начале XX века, были смоделированы с использованием ГИС технологий.


Cuvinte-cheie:

eroziune liniară, ravene, Basarabia, Republica Moldova, linear erosion, Gullies, Bessarabia, Republic of Moldova, ливневая эрозия, овраги, Бессарабия, Республика Молдова.-

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.55 MB)

Ediţia curentă

journal