Sun Home

Вклад в хорологическое изучение некоторых видов папоритников в Республике Молдова

Contribuții la studiul corologic al unor specii de ferigi de pe teritoriul Republicii Moldova.

Contributions to the chorological study of some ferns in the Republic of Moldova.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.19

Autori:

DONICA ALA, ANGHELUŢA VIORICA, AGAPI ION

Rezumat:

În articol este prezentată o sinteză a cercetărilor privind corologia unor specii de ferigi de pe teritoriul Republicii Moldova. Încrengătura Ferigi (lat. Polypodiophyta) include cele mai străvechi plante superioare, iar la nivel național, speciile Dryopteris filix-mas (L.) Schott și Athyrium filix femina (L.) Roth. sunt considerate ferigi rare, incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015), categoria plante vulnerabile (VU), care resimt, pe deplin, impactul negativ al factorilor naturali și antropici. Modificările actuale de mediu, inclusiv schimbările climatice, resimțite și pe teritoriul Republicii Moldova, impun cartarea distribuției spațiale a speciilor autohtone și trasarea tendințelor viitoare în corologia lor sub influența factorilor naturali și antropici. Distribuția spațială a speciilor vizate în studiu s-a bazat pe utilizarea metodelor moderne de cercetare, cu utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice, speciile fiind distribuite spațial în dependență de descrierea locației acestora în diverse surse bibliografice.

The article presents a synthesis of research on the chorology of some fern species on the territory of the Republic of Moldova. The Phylum Fern (lat. Polypodiophyta) includes the oldest higher plants, and nationally, the species Dryopteris filix-mas (L.) Schott and Athyrium filix femina (L.) Roth. are considered rare ferns, included in the Red Book of the Republic of Moldova (2015), the category of vulnerable plants (VU), which fully feel the negative impact of natural and anthropogenic factors. The current environmental changes, including climate change, also felt on the territory of the Republic of Moldova, require mapping the spatial distribution of native species and tracing future trend in their chorology under the influence of natural and anthropogenic factors. The spatial distribution of the species targeted in the study based on the use of modern research methods, with the use of Geographic Information Systems, the species spatially distributed depending on the description of their location in the bibliographic sources

В статье представлен синтез исследований по хорологии некоторых видов папоротников на территории Республики Молдова. Папоротники (лат. Polypodiophyta) включают древнейшие высшие растения, а в национальном масштабе - виды Dryopteris filix-mas (L.) Schott и Athyrium filix femina (L.) Roth. считаются редкими папоротниками, занесенные в Красную книгу Республики Молдова (2015 г.), категория уязвимых растений (ВУ), которые в полной мере ощущают негативное воздействие природных и антропогенных факторов. Текущие изменения окружающей среды, включая изменение климата, требуют картирования пространственного распределения местных видов и отслеживания будущих тенденций в их хорологии под влиянием природных и антропогенных факторов. Пространственное распределение видов, включенные в исследование, было изучено с использованием современных методов исследования (Географических Информационных Систем), виды были пространственно распределены в зависимости от описания их местонахождения в библиографических источниках.


Cuvinte-cheie:

ferigi, distribuție spațială/corologie, habitate, factori limitativi, ferns, spatial distribution / chorology, habitats, limiting factors, папоротники, пространственное распределение / хорология, среды обитания, ограничивающие факторы

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.47 MB)

Ediţia curentă

journal