Sun Home

Оценка максильного водопотребления из существующих водохранилищ с учетом экологии ландшафтов и потепления климата.

Evaluarea consumului maxim de apă din iazuri și lacuri în funcție de starea peisajelor și aridizarea climei.

Assessment of maximum water consumption from existing reservoirs taking into account the ecology of landscapes and climate warming.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.16

Autori:

MELNICIUC OREST, BEJAN IURIE

Rezumat:

Au fost elaborate principiile metodologice privind evaluarea consumului maxim posibil de apă din iazuri și lacuri din cadrul regiunilor peisagistice din Republica Moldova. Sunt prezentate caracteristicile generalizate ale protecției resurselor de apă (ecologice și total disponibile), care asigură consumul maxim posibil de apă în condițiile de aridizare a climei. Se ia în considerare impactul schimbărilor climatice asupra consumului de apă și utilizarea resurselor de apă locale și totale disponibile.

Methodological principles for assessing the maximum possible water consumption from ponds and reservoirs for landscape regions and for the Republic of Moldova as a whole have been developed. The generalized characteristics of water protection (ecological) and available water resources, which ensure the maximum possible water consumption in a warming climate, are presented. The impact of climate change on water consumption and use of local and total available water resources is considered.

Разработаны методические принципы оценки максимально возможного водопотребления из прудов и водохранилищ по ландшафтным регионам и в целом по Республике Молдова. Приводятся обобщенные характеристики водоохранных (экологических) и располагаемых водных ресурсов, обеспечивающих максимально возможное водопотребление в условиях потепления климата. Рассматривается влияние изменения климата на объемы водопотребления и использование местных и общих располагаемых водных ресурсов.


Cuvinte-cheie:

resurse de apă, consumul de apă, subregiuni fizico-geografice, scenarii climatice, evaporare suplimentară, water resources, water consumption, physical-geographical subregions, climate scenarios, additional evaporation, водные ресурсы, водопотребление, физико-географические субрегионы, климатические сценарии, дополнительное испарение

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.3 MB)

Ediţia curentă

journal