Sun Home

Лиофилизация штамма Streptomyces canosus CNMN-Ac02 в присутствие сульфатированных полисахаридов c Zn из спирулины

Liofilizarea Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 în prezenţa polizaharidelor sulfatate cu Zn din spirulina.

Lyophilisation of Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 in the presence of zn sulfated polysaccharides from spirulina.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.13

Autori:

CHISELIŢĂ OLEG, BURŢEVA SVETLANA, BÎRSA MAXIM, RUDIC VALERIU

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele referitor la influenţa polizaharidelor sulfatate cu zinc (PSSZn) obținute din cianobacteria Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina), asupra viabilităţii tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare şi păstrare îndelungată. În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că suplinirea mediului protector ce conține gelatină 2.5 % și glucoză 7.5 % cu PSSZn în concentraţie de 1.0; 5.0; 20.0; 30.0; 50.0%/V duce la majorarea viabilităţii culturii cu 13.6-39.0% faţă de martor. Morbiditatea minimă și viabilitatea înaltă de 95.3-118.0% a probelor cu PSSZn după un an de păstrare, evidenţiază eficienţa acestora în protecţia şi păstrarea îndelungată a tulpinii. Diferenţa semnificativă în viabilitatea probelor rehidratate cu apă distilată şi celor cu soluţie de PSSZn în concentraţie de 0.1; 0.5; 5.0%/V, relevă oportunitatea utilizării acestui extract pentru revitalizarea tulpinii liofilizate. Cuvinte cheie: streptomicete, liofilizare, lioprotector, viabilitate, Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina), polizaharide sulfatate cu zinc.

The article presents the results concerning the influence of zinc sulfated polysaccharides (PSSZn) obtained from cyanobacterium Arthrospira platensis CNMNCB02 (spirulina) on the viability of Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 strain after lyophilization and long-term storage. Supplementing the protective medium containing gelatin (2.5%) and glucose (7.5%) with PSSZn in the concentrations of 1.0; 5.0; 20.0; 30.0; and 50.0%/V increased the viability of the culture by 13.6-39.0% compared to control. The minimum morbidity and the high viability of 95.3-118.0% of the samples with PSSZn after one year of storage showed the efficiency of the latter in the protection and long-term storage of the strain. Significant difference in the viability of samples rehydrated with distilled water and those with the PSSZn solution in the concentrations of 0.1; 0.5; 5.0%/V revealed the possibility of using the PSSZn extract for revitalization of lyophilized strain

В статье представлены результаты, касающиеся влияния сульфатированных полисахаридов с цинком (PSSZn), полученных из цианобактерии Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (спирулина), на жизнеспособность штамма Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 после лиофилизации и длительного хранения. В результате исследований было установлено, что добавление в защитную среду, содержащую желатин (2,5%) и глюкозу (7,5%), PSSZn, в концентрации 1.0; 5.0; 20.0; 30.0; 50.0%/об., увеличивает жизнеспособность культуры на 13,6-39,0% по сравнению с контролем. Минимальная смертность и высокая жизнеспособность 95,3–118,0% образцов с PSSZn после года хранения, подчеркивают их эффективность в защите и долгосрочном хранении штамма. Существенная разница в жизнеспособности образцов регидратированных дистиллированной водой и раствором PSSZn в концентрации 0,1; 0,5; 5,0%/об., показывает возможность использования этого экстракта для регидратации лиофилизированного штамма.


Cuvinte-cheie:

Streptomicete, liofilizare, lioprotector, viabilitate, Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina), polizaharide sulfatate cu zinc, Streptomycetes, lyophilization, lyoprotector, viability, Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina), zinc sulfated polysaccharides., стрептомицеты, лиофилизация, лиопротектор, жизнеспособность, Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (спирулина), сульфатированные полисахариды с цинком

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.29 MB)

Ediţia curentă

journal