Sun Home

Фауна млекопитающих ландшафтного заповедника "Ла Кастел", Республика Молдова.

Fauna de mamifere din rezervația peisagistică „La Castel”, Republica Moldova.

Mammal fauna from the Landscape Reserve "La Castel", Republic of Moldova.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.11

Autori:

NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CALDARI VLADISLAV, DIBOLSCAIA NATALIA

Rezumat:

Cercetările au fost efectuate în perioada 2015-2021 în diverse ecosisteme ale Rezervației Peisagistice „La Castel”. Au fost înregistrate 45 specii de mamifere din 7 ordine. Fauna de soricide a fost reprezentată de 4 specii, dintre care o specie vulnerabilă. Chiropterele au fost reprezentate de 11 specii, inclusiv 7 specii protejate. Analiza dinamicii multianuale a structurii comunității de lilieci în minele de la Gordinești a evidențiat dominanța speciei Myotis blythii. Pe parcursul anilor de studiu efectivul coloniei de maternitate M. blythii a fost în creștere. Fauna de rozătoare a fost cel mai bine reprezentată – 17 specii, dintre care 2 rare. Cele mai favorabile habitate pentru fauna de mamifere mici sunt biotopurile riverane și liziera pădurii. Spectrul trofic al cucuvelei a fost constituit din 9 taxoni. Speciile gen. Microtus au fost dominante cu peste 50%, urmate de speciile gen. Mus cu cca 18% și Crocidura suaveolens cu peste 15%, alte specii au avut un procent mic, cuprins între 1,18% și 4,71%. Carnivorele au fost reprezentate de 8 specii, dintre care 3 specii rare, iar copitatele – de 2 specii comune.

The studies were performed in 2015-2021 in various ecosystems of the Landscape Reserve "La Castel". 45 species of mammals of 7 orders were recorded. The shrew fauna was represented by 4 species, of which one is protected. The bats were represented by 11 species, including 7 protected species. The analysis of the multiannual dynamics of the bat community structure in the Gordinești mines highlighted the dominance of the species M. blythii. During the study years, the number of maternity colony of M. blythii was increasing. Rodent fauna was best represented - 17 species, of which 2 rare. The most favorable habitats for small mammal fauna are riparian biotopes and forest edge. The trophic spectrum of the little owl consisted of 9 taxa. Microtus species dominated by over 50%, followed by genus Mus with about 18% and C. suaveolens with over 15%, other species had a small percentage, between 1.18% -4.71%. Carnivores were represented by 8 species, of which 3 rare species, and artiodactyls – by 2 common species.

Исследования проводились в 2015-2021 годах в различных экосистемах ландшафтного заповедника «Ла Кастел». Зарегистрировано 45 видов млекопитающих из 7 отрядов. Фауна землероек представлена 4 видами, из которых один - редкий. Рукокрылые были представлены 11 видами, в том числе 7 охраняемых видов. Анализ многолетней динамики структуры сообщества летучих мышей в штольнях Гординешть выявил доминирование вида M. blythii. На протяжении периода исследовании численность родильной колонии M. blythii увеличивалась. Лучше всего была представлена фауна грызунов - 17 видов, два из которых являются редкими. Наиболее благоприятными местами обитания для фауны мелких млекопитающих являются прибрежные биотопы и опушка леса. Трофический спектр сыча состоял из 9 таксонов. Виды рода Microtus преобладали более чем на 50%, виды рода Mus составили около 18% и C. suaveolens более 15%, другие виды зарегистрировали 1,18%-4,71%. Хищные млекопитающие были представлены 8 видами, среди которых 3 редких вида, копытные - 2 обычными видами.


Cuvinte-cheie:

Rezervația „La Castel”, mamifere, lilieci, dinamică, rozătoare, ingluvii, "La Castel" reserve, mammals, bats, Dynamics, Rodents, pellets, заповедник «Ла Кастел», млекопитающие, летучие мыши, динамика, грызуны, погадки

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.39 MB)

Ediţia curentă

journal