Sun Home

Биоэкологические особенности и распространённость инвазивных насекомыхгеметофагов из семейства Hippoboscidae (Diptera) у животных в Республике Молдова.

Particularitățile bioecologice și răspândirea insectelor hematofage invazive din familia Hippoboscidae (Diptera) la animale din Republica Moldova.

Biological peculiarities and the spread of invasive hematophagous insects from the family Hippoboscidae (Diptera) in animals from the Republic of Moldova.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.10

Autori:

RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, GOLOGAN ION, RUSU VIORELIA

Rezumat:

În lucrare sunt elucidate rezultatele cercetărilor arahnoentomologice realizate la animalele sălbatice şi domestice din Republica Moldova, la care s-a evidenţiat alături de reprezentanţii diferitor grupe de ectoparaziţi temporari sau permanenţi (căpuşe ixodide, anoplure, malofagi) şi specii de insecte hematofage invazive din fam. Hippoboscidae (Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) şi Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965)), ce se deosebesc morfologic între ele prin terminalia acestora, care are particularităţi specifice pentru fiecare specie în parte. Cercetările parazitologice realizate, în perioada anilor 2015-2020 la bovine care pășunau în apropierea fâșiilor forestiere din Zona de Centru a Republicii Moldova, au permis de a identifica la ele ambele specii de insecte hematoface invazive din familia Hippoboscidae: Lipoptena cervi cu EI – 25,0% și II - 15-45 exemplare şi Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965) cu EI – 85,0% și II - 25 – 65 exemplare. De asemenea, a fost semnalată prezenţa speciei de insecte hipoboscide invazive - Lipoptena fortisetosa, la cabaline, a cărei EI fiind de 20,0%, iar II - 25-80 exemplare. Ambele insecte hematofage au un rol important vectorial, deoarece pot participa la vehicularea unor maladii extrem de periculoase cum ar fi: encefalita exotică, antraxul, piroplasmoza, plasmoza şi filariatoza şi a speciilor de bacterii din genurile Bartonella, Borrelia şi Anaplasma, (Bartonella schoenbuchensis, Borrelia burgdorferi și Anaplasma phagocytophilum), periculoase, atât pentru om, cât și pentru animale.

This paper elucidates the results of arachnoentomological research on wild and domestic animals from the Republic of Moldova, which was highlighted with representatives of various groups of temporary or permanent ectoparasites (hard ticks, sucking louse, chewing louse) and species of hematophagous insects from family Hippoboscidae (Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) and Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965)), which differ morfologically from each other by their terminalia, that has specific features for each species. The parasitological research carried out during 2015-2020 on cattle grazing near the forest strips from the Central Zone of the Republic of Moldova, allowed to identify both species of invasive hematophagous insects from the family Hippoboscidae: Lipoptena cervi with EI – 25,0% and II - 15-45 ex., and Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965) with EI – 85,0% and II - 25 – 65 ex. Also, the presence of Lipoptena fortisetosa in horses (EI-20,0%, II-25-80 ex.) was reported. Both hematophagous insects have an important vectorial role, as they can participate in the transmission of extremely dangerous diseases such as exotic encephalitis, anthrax, piroplasmosis, plasmosis and filariasis, and other species of bacteria form the genera Bartonella, Borrelia and Anaplasma, (Bartonella schoenbuchensis, Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum), dangerous for both humans and animals.

В работе освещены результаты арахно-энтомологических исследований диких и домашних животных Республики Молдова, у которых были выявлены, помимо различных групп временных или постоянных эктопаразитов (иксодовые клещи, вши, малофаги), и роды гематофаговых инвазивных насекомых из семейства Hippoboscidae (Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) и Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965)), которые морфологически отличаются друг от друга своими конечностями, специфичными для каждого рода в отдельности. Осуществлённые в период 2015-2020гг. исследования крупного рогатого скота, пасущегося вблизи лесополос центральной зоны Республики Молдова, позволили выявить оба вида гематофаговых инвазивных насекомых из семейства Hippoboscidae: Lipoptena cervi с экстенсивностью инвации – 25,0% и интенсивностью инвации - 15-45 экземпляров, и Lipoptena fortisetosa (Maa, 1965) c экстенсивностью инвазии – 85,0% и интенсивностью инвазии - 25 – 65 экземпляров. Также, у лошадей было выявлено наличие другого вида кровососущих инвазивных насекомых - Lipoptena fortisetosa, у которых экстенсивность инвазии была 20,0%, а интенсивность инвазии - 25-80 экземпляров. Оба этих насекомых играют важную роль переносчиков, поскольку могут участвовать в передаче некоторых чрезвычайно опасных заболеваний както: экзотический энцефалит, сибирская язва, пироплазмоз, филяриоз, а также бактерий рода Bartonella, Borrelia и Anaplasma (Bartonella schoenbuchensis, Borrelia burgdorferi и Anaplasma phagocytophilum), являющихся опасными как для человека, так и для животных.


Cuvinte-cheie:

specii invazive, insecte hematofage, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, biotopuri naturale şi antropizate, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, инвазивные виды, гематофаговые насекомые, Lipoptena cervi, Lipoptena fortisetosa, природные и антропизированные биотопы

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.32 MB)

Ediţia curentă

journal