Sun Home

Характеристика некоторых сортов сои по признаку "крос-толерантность".

Caracteristica unor soiuri de soia după caracterul „cros-toleranță”.

Characteristics of some soybean varieties by character of "crosstolerance".

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.09

Autori:

ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE

Rezumat:

În legătură cu schimbarea Climei pe Terra apare necesitatea cunoașterii capacității de adaptare a soiurilor plantelor de cultură la fluctuațiile extremale a condițiilor mediului și toleranță la mai mulți factori externi. În lucrare, pe exemplul a patru soiuri de soia, crescute în condiții de umiditate controlată, este demonstrată posibilitatea de inducere a crostoleranței plantelor prin expunerea pre-liminară la condiții de insuficiență moderată de umiditate. O secetă moderată și de scurtă durată la fazele incipiente de dezvoltare declanșează mecanisme care majorează toleranța la oscilațiile extreme a condițiilor mediului – la apariția repetată a insuficienței de umiditate, stres hipo – și/sau hipertermic. S-a depistat dependența manifestării cros-toleranței de potențialul de rezistență inerentă a soiului.

Due to the global climate change on Earth, the necessity of knowing the adaptive capabilities of crop varieties to extreme abiotic factors’ fluctuations and tolerance to several environmental factors arises. Current paper studies on example of four soybean varieties the possibility to induce cross-tolerance by exposing the plants cultivated under conditions of moisture-controlled environment to moderate water deficiency. Plant exposure to short-term moderate drought during early phases of development triggers mechanisms that increase plant tolerance to extreme oscillations of environmental factors – repeated moisture deficiency, hypo- and/or hyperthermic stresses. The dependence of the manifestation of cross-tolerance on the inherent resistance potential of the variety was found.

В связи с изменением климата на Земле возникает необходимость знать способность сортов сельскохозяйственных культур адаптироваться к экстремальным колебаниям условий окружающей среды и толерантность к нескольким внешним факторам. В статье на примере четырех сортов сои, выращиваемых в условиях контролируемой влажности, показана возможность индуцирования перекрестной толерантности растений путем предварительного воздействия условий умеренной влажности. Умеренная и непродолжительная засуха на ранних стадиях развития запускает механизмы, повышающие устойчивость к экстремальным колебаниям условий окружающей среды повторному возникновению недостаточного увлажнения, гипо- и / или гипертермическому стрессу. Выявлена зависимость проявления перекрестной толерантности от генетического потенциала устойчивости сорта.


Cuvinte-cheie:

plante, rezistență inerentă, rezistență indusă, cros-toleranţă, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, растения, устойчивость, Засуха, стресс, перекрестная толерантность

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.35 MB)

Ediţia curentă

journal