Sun Home

Влияние теплового шока на долю запасных веществ, выделяемых семенами пшеницы для их проращивания и роста

Influența șocului termic asupra ratei substanțelor de rezervă alocate de semințele de grâu pentru germinare și creștere.

The influence of heat shock on the rate of reserves allocated by wheat seeds for germination and growth.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.08

Autori:

JELEV (HADÎRCA) NATALIA

Rezumat:

A fost studiată biomasa acumulată de către plantulele în vârsta de cinci zile, provenite din semințele diferitor soiuri de grâu (Triticum aestivum L.) martor și expuse la șocul termic (ȘT). Suprimarea creșterii mugurașului și a rădăcinilor a sporit odată cu sporirea temperaturii (+50°С, +51°С, +52°С și +53°С) de expunere la ȘT. Odată cu mărirea valorii temperaturii ȘT, biomasa endospermului semințelor inclusă în plantulă sau consumată pentru respirație în timpul germinării seminței și creșterii plantulei a scăzut, efectele ȘT fiind mai pronunțate asupra biomasei substanțelor endospermului inclusă în plantulă. Pentru a asigura rezoluția sporită a metodei de separare a soiurilor în conformitate cu rezistența la ȘT, a fost aplicată doza optimă (+52 0C) de expunere a semințelor la șocul termic (ȘTo). După expunerea semințelor diferitor soiuri de grâu la ȘTo, rata substanțelor uscate translocată din endosperm în rădăcini, muguraș, plantulă și cea consumată pentru respirație permite diferențierea soiurilor după rezistența lor la temperaturi înalte. Cu cât rezistența la temperaturi înalte a soiului este mai înaltă, cu atât procentul din masa substanțelor endospermului incluse în plantulă și consumate pentru respirație după expunerea semințelor la ȘTo a fost mai mare. Odată cu sporirea rezistenței soiului la temperaturi înalte, rata din masa endospermului inclusă în plantulă a sporit atunci când cea consumată pentru respirație, dimpotrivă, a scăzut. După expunerea la ȘTo, semințele soiurilor tolerante la temperaturi înalte au atins o eficiență metabolică mai înaltă decât cele ale soiurilor sensibile. Rezultatele obținute au demonstrat că rezistența rădăcinilor la temperaturi înalte este mai sensibilă la ŞT în comparație cu cea a mugurașului. Metoda de determinare a rezistenței la acțiunea temperaturilor înalte a soiurilor de grâu în baza capacității semințelor expuse la ȘTo de a mobiliza substanțele de rezervă pentru germinare și creștere este rapidă și asigură diferențierea soiurilor de grâu în corespundere cu rezistența lor primară la temperaturi înalte.

We studied the accumulation and consumption of biomass by five-day-old seedlings of various wheat varieties (Triticum aestivum L.) grown from control and exposed to heat shock (HS) seeds. The suppression shoot and roots growth intensified with the temperature, which caused HS. With increasing the temperature (+50°С, +51°С, +52°С și +53°С) of HS, the biomass of the endosperm of the seeds transferred to the seedling, and spent on respiration during seed germination, and seedling growth decreased. Moreover, the effect of HS was more pronounced on the biomass of endosperm substances transferred to the seedling. To increase the resolution of separating wheat varieties according to their resistance to HS, we applied the optimal value (+52°С) of the HS temperature (HSo). The rate of dry matter transferred from the endosperm to the shoot, roots, and spent on respiration, made it possible to rank various wheat varieties following their resistance to high temperatures. The higher the resistance of a wheat cultivar to high temperatures, the higher the proportion of endosperm substances consumed by exposed to HSo seeds for seedling growth and respiration. With increasing the wheat varieties to high temperatures, the rate of endosperm biomass transferred to the seedling also increased, at the same time that spent on respiration on the contrary, decreased. After exposure to HSo, the seeds of the resistant to high temperatures varieties also showed higher metabolic efficiency than those of less resistant varieties. All parameters characterizing the resistance of leaves and roots to HS suggested that the high-temperature resistance of roots is lower than that of leaves. The method for determining the resistance of wheat varieties to high temperatures, based on the ability of seeds exposed to HSo, to mobilize reserve substances for germination and growth is fast, characterized by increased resolution, and ensures the distribution of wheat varieties according to their resistance to high temperatures.

Мы исследовали накопление и расходование биомассы пятидневными проростками различных сортов пшеницы (Triticum aestivum L.), выращенными из контрольных и подвергшихся тепловому шоку (ТШ) семян. ТШ вызывал подавление роста побегов и корней проростков. При повышении температуры (+50°С, +51°С, +52°С и +53°С) ТШ биомасса эндосперма семян, расходуемая на дыхание и рост проростка, уменьшается, что в свою очередь вызывает замедление развитие проростка. При этом влияние ТШ было более выражено на биомассу веществ эндосперма, накопленных в проростках. Для повышения разрешающей способности разделения сортов пшеницы по устойчивости к ТШ мы применили оптимальное значение температуры (+52°С) ТШo. Оценка доли переносимого сухого вещества из эндосперма в побег и корень и затрачиваемую на дыхание позволила ранжировать различные сорта пшеницы по их устойчивости к высоким температурам. Установили, что при предварительном воздействии на семена ТШo, чем выше устойчивость сорта пшеницы к высоким температурам, тем выше доля веществ эндосперма, расходуемой на дыхание и рост проростка. Было выявлено также, что чем устойчивее сорт к высоким температурам, тем большая доля биомассы эндосперма расходуется на рост проростка, в то время как затраты на дыхание, наоборот, уменьшались. Семена устойчивых к высоким температурам сортов после воздействия ТШo также показали более высокую метаболическую эффективность, чем семена менее устойчивых сортов. По всем параметрам, характеризующим устойчивость побегов и корней к ТШo, можно предположить, что жаростойкость корней ниже, чем у листьев. Метод определения устойчивости сортов пшеницы к высоким температурам, основанный на способности семян, подвергнутых воздействию ТШo, мобилизовать резервные вещества для прорастания и роста, является быстрым, характеризуется повышенной разрешающей способностью и обеспечивает распределение сортов пшеницы в соответствии с их устойчивостью к высоким температурам.


Cuvinte-cheie:

Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la temperaturi înalte, metodă accelerată, Triticum aestivum L., varieties, reserve substances, high-temperature resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.37 MB)

Ediţia curentă

journal